11 přírodních parků jako z pohádky, a přece v Praze. Psst! Prozradíme vám, kde jsou

Další fotky

K území Prahy je v nynější době připisováno 11 přírodních parků. Představují to nejcennější z původní krajiny v blízkém okolí hlavního města i Prahy samé.

Praha má nezpočet krásných parků a sadů, ale možná pro některé i kupodivu krásná místa, která nesou název „přírodní parky“.

Co jsou přírodní parky?

Jednoduše řečeno, přírodní parky jsou, podobně jako významné krajinné prvky, jakýmsi mezičlánkem mezi zvláště chráněnými územími (přírodní památky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, národní parky) a obecnou ochranou krajiny, vztahující se na celé území republiky. Jde o oblasti, které ve smyslu zákona nejsou považována za zvláště chráněná území, přesto v nich na rozdíl od jejich okolí platí přísnější pravidla a některá zvláštní omezení.

Zpravidla tvoří přirozená ochranná pásma zvláště chráněným územím a nezřídka tvoří i krajinářský rámec významným stavebním památkám. Hlavním cílem ochrany je zabránit neuváženým stavebním zásahům a zachovat tato místa i pro budoucnost jako zdroj krásy, poučení i klidové rekreace.

Známe nejhezčí zříceniny ve středních Čechách. Čím nás tak uchvátily?

V sedmdesátých letech minulého století , tedy za socialismu nesly název ,, oblasti klidu“.

Pojďme se tedy podívat kam se můžeme v těchto dnech vydat v okolí Prahy i v Praze, kde je zachovám tradiční přírodní ráz.

Říčanka

Přírodním parkem prochází v celé jeho délce modrá turistická značka (z Dubče přes Podlesek a Uhříněveskou oboru do Uhříněvsi. Stejnými místy, ale částečně odlišnou trasou (přes Rohožník) prochází i (dnes značně poškozená) naučná stezka Dubeč – Uhříněves. Uhříněveská obora se židovským hřbitovem, Podlesek i Rohožník se zajímavými lomy jsou místa, která rozhodně stojí za návštěvu. Lom v Dubči je oplocen a nepřístupný. Lítožnice je též pěkným místem, ale poněkud mimo cesty.

Nejhezčí místa za Prahou, kam dojedete za pár minut

Botič – Milíčov

Přírodní park tvoří nivy podél Botiče a Pitkovického (Vinného) potoka v okolí Benic, Pitkovic, Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovbského lesa a rybníků. Rozkládá se při jihovýchodní hranici Prahy, v těsném sousedství velkých sídlišť Petrovice a Jižní Město. V kontrastu s nimi přírodní park představuje fragment dosud zachované historické kulturní krajiny s vesnicemi, dvory a mlýny – stále častěji však narušovaný rozsáhlou výstavbou rodinných domů. Na přírodní park bezprostředně navazuje přírodní park Hostivař – Záběhlice.

Radotínsko – Chuchelský háj

Turisticky oblíbeným místem je Chuchelský háj s areálem zdraví a zookoutkem a přilehlá malá Chuchle s Mariánským pramenem. Naučná stezka (částečně kopírující žlutou turistickou značku) je propojuje jednak s Barrandovskými skalami, jednak s pozoruhodnými lomy a památkově chráněnou vápenkou nad Velkou Chuchlí. Pro četné vycházky lze použít i řadu neznačených cest v této oblasti.

5 nejvražednějších míst v Praze a okolí: Vedou okrajové části Prahy a Kladno

Přírodní park se skládá ze dvou odlišných částí – Radotínského údolí a Chuchelského háje s Barrandovskými skalami. Z přírodovědného hlediska jde o jedno z nejcennějších území Prahy (zjištěno zde na 600 druhů vyšších rostlin, ještě mnohem početnější zvířena – zejména bezobratlí).Přírodní park se skládá ze dvou odlišných částí – Radotínského údolí a Chuchelského háje s Barrandovskými skalami. Z přírodovědného hlediska jde o jedno z nejcennějších území Prahy (zjištěno zde na 600 druhů vyšších rostlin, ještě mnohem početnější zvířena – zejména bezobratlí).

Šárka – Lysolaje

Přírodní park zahrnuje rozlehlé území při severozápadní hranici Prahy. Jeho osou je tok Šáreckého potoka od přehrady Džbán po soutok s Vltavou. Ve svém celku je Šárka pravděpodobně nejzachovalejší přírodní oblastí Prahy. Šárce je dochována řada památek na tradiční zemědělskou výrobu (usedlosti, mlýny). Šárka je tradičním výletním místem Pražanů již od 19.století. Přírodní park zahrnuje též sousední Lysolajské údolí severně od vlastní Šárky. Zatímco na jihu a jihovýchodě přiléhá k přírodnímu parku souvislá zástavba Dejvic, Veleslavína a Liboce, na severu přechází dosud ve volnou krajinu.

5 aktuálně nejbezpečnějších míst v Praze

Draháň – Troja

Přírodní park se rozkládá na pravém břehu Vltavy od Jabloňky po severní hranici Prahy (dále k severu pak pokračuje jako přírodní park Dolní Povltaví). Zahrnuje část Trojské kotliny se strmými skalnatými srázy a přilehlá údolí (Draháňské, Čimické, Bohnické…). Jde o území odpradávna osídlené, což dokládají dvě významná pravěká hradiště – Zámky a Na Farkách. Od středověku byla oblast přírodního parku z velké části pokryta vinicemi, což dokládají nejen mnohá viničné usedlosti, ale i řada pozůstatků vinic v terénu (a dvě dodnes dochované). Z přírodovědného hlediska jsou nejcennější skalnaté svahy a výchozy se společenstvy skalních stepí, teplomilných křovin a vřesovišť s řadou vzácných druhů rostlin a bezobratlých. V oblasti je též několik významných pramenišť (Haltýř, Černá rokle, Draháňská rokle). Na území přírodního parku se rozkládají zoologická a botanická zahrada.

Hostivař – Záběhlice

Osou přírodního parku je tok Botiče mezi Hostivařskou přehradou a Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Východní část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou – jeden z nejvýznamnějších rekreačních areálů v Praze. Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leží již mimo přírodní park), starými sady a dvěma zámeckými parky. Území je ze všech stran sevřeno výstavbou, ohrožená je zejména část mezi Hostivaří a Záběhlicemi. Přírodní park navazuje na přírodní park Botič – Milíčov.

Známe nejhezčí zříceniny ve středních Čechách. Čím nás tak uchvátily?

Rokytka

Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) od okraje Prahy po Koloděje. Z přírodovědného hlediska je nejcennější Mejto nad Nedvězím. Přírodní park zahrnuje i velmi významné historické lokality v okolí Kralovic (tvrz, slovanské hradiště) a drobnou přehradní nádrž „Na Markétě“.

Modřanská rokle – Cholupice

Jádro přírodního parku, rozkládajícího se při jižní hranici Prahy, představuje typickou kulturní středočeskou krajinu s poli, drobnějšími lesíky, rybníčky a dosud poměrně zachovalými vesnicemi. Okrajové části jsou pak tvořeny zalesněnými strmými svahy a roklemi (Modřanská rokle, Břežanské údolí, Komořanská rokle). Ve své jihozápadní části zahrnuje přírodní park zalesněné návrší Šance s výraznými pozůstatky keltského opida. V oblasti se nalézá velké množství pramenů a studánek.

Košíře – Motol

Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické parky, zahrady a usedlosti v oblasti Motolského a Košířského údolí (za jeho pomyslné srdce lze považovat park na Cibulce). Zahrnuje též areál Motolského krematoria se hřbitovem, Motolské rybníky a golfové hřiště Motol. Dominantou území je tabulová hora Vidoule s výraznými pískovcovými výchozy a četnými prameniště. Přírodní park je takřka zcela obklopen zástavbou, přetínají ho dvě frekventované komunikace.

Kde číhá smrt při přecházení Vltavy? Známe 11 z 18 pražských mostů, kterým hrozí zřícení

Klánovice – Čihadla

Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných – některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských přírodních parků největší podíl zastavěných území (celé Klánovice, Hostavice, velká část Újezdu nad Lesy, Dolních Počernic a Kyjí). Přírodní park byl velmi narušen vybudováním tzv. Východní spojky, která ho přetíná napříč. Jediný z pražských přírodních parků, který leží částečně v povodí Labe.

Prokopské a Dalejské údolí

Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější výběžek Českého krasu. Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů, zejména však území mezinárodního významu z hlediska geologie (množství významných geologických profilů). Na území přírodního parku též řada zajímavých památek na těžbu vápence a dvě významné archeologické lokalty.Přírodní park je sevřen mezi sídliště Barrandov a Velká Ohrada, dosud si však uchovává i kontakt s volnou krajinou. problémem je dosud činný lom Vokounka u Řeporyj a devastace řady objektů v údolí.

Přejeme vám příjemné cesty za poznáním.

FOTO: pražské přírodní parky

pražské přírodní parky - botič_1pražské přírodní parky - botič_2pražské přírodní parky - číhadla_1pražské přírodní parky - číhadla_2pražské přírodní parky - dalejské
Další fotky
pražské přírodní parky - dalejské_1pražské přírodní parky - motol_1pražské přírodní parky - motol_2pražské přírodní parky - Cholupicepražské přírodní parky - Cholupicepražské přírodní parky - radotínsko_1pražské přírodní parky - říčanka_2pražské přírodní parky - říčanka_1pražské přírodní parky - šárka_1pražské přírodní parky - šárka_2pražské přírodní parky - záběhlice_1pražské přírodní parky - troja_2
Dnes, 16:00
I když to nezní příliš uvěřitelně. Přece to tak ale přesně je. Robotní povinnosti sedláků...
Dnes, 14:00
Josef Váchal se narodil 23. září 1884 v Milavčích u Domažlic jako nemanželský syn Anny...
Dnes, 11:30
Ačkoli je ještě oficiálně zima, teplota na teploměru říká, že půda není zmrzlá, a tak...
Dnes, 10:51
Ochránci přírody bijí na poplach! Obávají se negativních dopadů likvidace přemnožených hrabošů s pomocí chemie...
Dnes, 10:00
Aspoň ho ale Stalin nenechal popravit, zavraždit nebo uvěznit, jak to udělal s jinými svými blízkými...
narkolepsie, narkoleptik, spánek, učení, únava, deprese
Dnes, 09:11
Jako malý narážel do aut, do plotu a málem spadl do ohně. Šestnáctiletý Jaroslav z...
fenykl
Dnes, 08:00
Vypadá trochu jako cibule křížená s pórkem. Určitě jste jej už v ruce drželi, ale...
Dnes, 06:45
Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) chystá vstoupit na knižní trh. Napsala totiž knihu o...
Včera, 17:30
Podobnou situaci by stěží vymyslel i ten nejlepší filmový scenárista. Zkušenému pilotovi, který měl za...
Včera, 16:00
Slyšeli jste někdy slovo gaslighting? Není to název nové diety ani nový módní trend. Možná...
Reklama