Josef Šimáček: Muž, který dal Čechům (nejen) víno

26.7.2020
Jaroslav Svoboda

Šimáčkové v Kostelci nad Labem

Jméno Šimáček se poprvé objevuje v listinách Kostelce roku 1759, kdy se zmiňuje jistý Václav Šimáček. Josef Šimáček se narodil 18. ledna 1837, jeho otec Antonín Šimáček byl ševcem, který toto řemeslo zdědil zase po svém otci. Šimáčkova rodina byla velmi početná. Z Josefových sourozenců, kterých měl celkem dvanáct, se však dospělosti dožilo pouze osm.

Žádný sex, veličenstvo! Císařovna Sisi jej nenáviděla

Josef Šimáček, učitel a vlastenec

Josef studoval na vyšší reálce a posléze na technice v Praze. Po dokončení studií v roce 1859 nastupuje jako druhý adjunkt na státní vyšší reálku do Jičína. Z mladého adjunkta se však brzy stal hybatel školství a kultury v celém jičínském kraji. V roce 1861 sepsal návrh stanov nově vznikající jičínské musejní společnosti. Jak vzpomíná jeho následovník Karel Kazbunda ve svých pamětech, právě Šimáček byl skutečným původcem této ušlechtilé myšlenky:

„V nejrůznějších kulturních podnicích té doby setkáváme se z jeho [Šimáčkovou, pozn. red.] podnětovou a pracovní energií. Též okolnost, že byl potom zvolen prvním jednatelem společnosti nasvědčuje jeho iniciativě při jejím založení.“

Šimáček stál u zrodu nejen dalších škol, ale i kulturních spolků, jako například pěveckého spolku Lubor. Na Silvestra roku 1860 navrhl totiž kupec Vincenc Weber, aby se v Jičíně zřídil zpěvácký spolek.

Křižík postavil první tramvajovou trať, další už mu město nepovolilo

Josef Šimáček, vinař

V roce 1869 jej majitel panství v Dolních Beřkovicích Ferdinand z Lobkowicz požádal, aby zde pracoval na zlepšení podmínek na vinicích. Zůstal tu dalších 36 let. Jako ředitel vinic si získal pověst významného odborníka.

V nové knize Josef Šimáček, vinař a pedagog se dále dozvídáme, že během jeho působení nejenom stoupla kvalita vína, pořádal ale také přednášky, publikoval odborné texty, vyšlechtil několik nových odrůd vinné révy a zasloužil se o založení prvních vinařských škol: na Mělníku a v Litoměřicích. Byl předsedou mělnického vinařského spolku a zahájil také vydávání časopisu Český vinař. Za svou činnost byl vyznamenán Zlatým křížem s korunou. Jeho úsilím se podařilo pozvednout úroveň vinařství v celých Čechách.

Československé legie dorazily pozdě, před 102 lety bolševici zavraždili cara

Kromě toho také přispíval do mnoha věstníků a encyklopedií, když popisoval historii vinařství v Čechách. Podílel se rovněž na sepsání Ottova slovníku naučného. Jeho život byl tak zajímavý, že je až s podivem, jak malý byl v minulosti projeven zájem o poznání jeho osoby, vždyť dodnes můžeme spatřovat výsledky jeho práce, jak na vinicích, tak i v odborné literatuře, jak se právě v nové knize o Šimáčkovi uvádí.

Ani v Dolních Beřkovicích, ani v Kostelci nad Labem však nenese jeho jméno žádná ulice či náměstí. Všude, kde pracoval, rozvíjel všestrannou pedagogickou, hospodářskou i vlasteneckou činnost. Nyní jej tak alespoň připomíná zmiňovaná kniha Josef Šimáček, vinař a pedagog.Nepřehlédněte