Komerční článek

Obec Obruby prodá zasíťovaný pozemek

Obec Obruby zveřejňuje svůj záměr prodat nemovitý majetek obce Obruby. Zasíťovaný pozemek v okrese Mladá Boleslav, a to: pozemek (zahrada) o výměře 1250 m2.

Obec Obruby prodá nemovitý majetek obce

Obec Obruby zveřejňuje svůj záměr
PRODAT nemovitý majetek obce Obruby
zasíťovaný pozemek v k. ú. a obci Obruby
okres Mladá Boleslav, a to:
pozemek p. č. 481/23 (zahrada)
o výměře 1250 m2.

Kupní cena: minimálně 1 350 Kč/m2.
Písemné nabídky je možné podat do 6. 5. 2020.
Více informací na Obecním úřadě Obruby,
tel.: 602 323 933, e-mail: [email protected]
Lichý týden – pondělí; sudý týden – středa
od 16.00 – 18.00 hodin
Úřední deska

Obec Obruby v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje svůj záměr prodat nemovitý majetek obce Obruby – pozemek v k. ú. a obci Obruby, okres Mladá Boleslav, a to:

pozemek p. č. 481/23 (zahrada) o výměře 1250 m2 – pozemek je územním plánem obce určen k zastavění rodinným domem; pozemek je zasíťován (na hranici pozemku jsou přivedeny rozvody vody a elektrické energie a je vybudováno veřejné osvětlení a přístupová komunikace).

V pozemku jsou uložena dvě potrubí vodovodu, ovládací kabel vodovodu a telefonní kabel – vlastník současně s prodejem pozemku zřídí věcné břemeno uložení inženýrské sítě.

Některé z podmínek prodeje

 1. Kupní cena: minimálně 1.350,- Kč/m2.
 2. Kupující uhradí kupní cenu nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.
 3. Zájemce není oprávněn požadovat po obci úhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících s podáním jeho nabídky a projevením zájmu o koupi pozemku.
 4. Zájemce nesmí být v postavení dlužníka vůči obci.

Konkrétní podmínky prodeje budou sjednány v písemné kupní smlouvě.
Další informace o pozemku lze získat na Obecním úřadě Obruby.

K tomuto záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky v písemné podobě na Obecním úřadě Obruby vždy v úředních dnech (lichý týden – pondělí od 16.00 do 18.00 hodin, sudý týden – středa od 16.00 do 18.00 hodin) nebo poštou, a to nejpozději do 6. 5. 2020 (tak, aby nabídka byla do skončení lhůty pro podávání nabídek doručena obci Obruby – rozhodující je předání zásilky s nabídkou obci, nikoliv její podání na poště).

Nabídka musí být doručena v uzavřené (zalepené) obálce zřetelně označené takto:

„Prodej pozemku 481/23 Obruby – NEOTVÍRAT“.

V nabídce musí být uvedeny minimálně

 • údaje o zájemci (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a faktického pobytu,
  telefonické spojení, v případě právnické osoby údaje o této osobě a statutárním orgánu
  oprávněným za ni jednat),
 •  výše nabízené kupní ceny,
 • způsob úhrady kupní ceny,
 • prohlášení zájemce o tom, že není dlužníkem vůči obci,
 • příp. další skutečnosti související s koupí pozemku.

Nabídky, které nebudou splňovat shora uvedené podmínky, včetně splnění podmínek doručení a označení nabídky, nebudou posuzovány.

Podáním nabídky nevzniká mezi zájemcem (zájemci) o koupi pozemku a obcí Obruby žádný právní poměr.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Obruby (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru kupujícího pozemku uvedeného v tomto záměru a jednání o uzavření kupní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce, místostarostky obce, orgánu určeného k výběru kupujícího uvedeného pozemku a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě kupní smlouvy a vkladu práv podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené kupní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude kupní smlouva uzavřena), nebo do doby prodeje pozemku uvedeného v tomto záměru (u zájemců, s nimiž kupní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Pokud bude zájemce vybrán k uzavření kupní smlouvy, bude povinen sdělit obci své rodné číslo, jakožto údaj nezbytný pro uzavření kupní smlouvy ve vztahu k vkladu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. Pro zpracování a uchovávání tohoto osobního údaje platí shora uvedené obdobně.

Obec si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení či upuštění od záměru prodeje pozemku a nevybrat žádnou z předložených nabídek.

FOTO: Obec Obruby

Obec Obruby - Obruby
Dnes, 11:25
Divadlo na Maninách sídlící v pražských Holešovicích uspořádá tradiční letní scénu na nádvoří zámku Mělník....
Dnes, 07:49
Unikátní skalničková zahrada v Prokopském údolí je znovu otevřená veřejnosti. K vidění tu je přes...
Včera, 18:35
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 18:35
Kladno hledá úspory 150 milionů korun kvůli dopadům koronaviru. Odloží například některé opravy silnic, chodníků...
Včera, 17:19
V Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnici Beroun jsou od tohoto týdne povoleny návštěvy a...
Včera, 17:00
Plastové trdelníky na barokních fasádách, výlohy polepené fotkami potravin, historické okenice ověšené policemi s matrjoškami....
Včera, 16:32
Členové Českého svazu ochránců přírody společně ve spolupráci se speleology vybudovali unikátní přezimovací stanici pro...
Včera, 14:42
Rada Prahy 2 schválila výpůjčku části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti Rehwaldt Till pro průzkum...
Včera, 13:25
Městská knihovna v Praze otevírá sousedskou dílnu DOK16, kterou najdete v kobce č. 16 na...
Včera, 12:18
S možným rozšířením parkovacích zón navrženým některými městskými částmi dnes souhlasila Rada hlavního města Prahy....
Včera, 11:44
Soudních znalců ubývá, důvodem jsou podle Ilji Žukova z Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana...
Reklama