Prahy 6 a 8 má spojit lanovka. Troja z toho ale vůbec není nadšená

Pražští radní schválili tramvajové propojení Podbaby s Bohnicemi přes nový most v Troji. Předtím ale, jako dočasné řešení, vznikne do pěti let lanovka s obdobnou trasou, která má před dokončením tramvaje zajistit přímé spojení mezi Prahou 6 a 8. Podle dokumentace pro EIA má trasa lanovky vést z Podbaby přes řeku a Císařský ostrov k zastávce ZOO a pak do Bohnic k Poliklinice Mazurská.

Ke stavbě lanovky a k dopravnímu propojení dvou břehů Vltavy se vyjádřil starosta městské části Praha – Troja Tomáš Bryknar na stránkách lokálního zpravodaje Troja.
„Někdy je člověk postaven před rozhodnutím mezi dvěma ne moc dobrými variantami. I toto byl úkol, který měli před sebou trojští zastupitelé. Měli dát své vyjádření a stanovisko, případně podmínky ke změně územního plánu ve prospěch zbudování lanové dráhy. S panem místostarostou Tomášem Drdáckým, jsme se na jednáních s představiteli města dlouhodobě snažili prosazovat jiné řešení na propojení MHD mezi těmito městskými částmi. Toto řešení vidíme v zokruhování metra. Propojení stanic metra Dejvická a Kobylisy přes nově vzniklé zastávky ZOO Praha a Bohnice nám vždy připadalo, co se týká MHD, nejvhodnější a po stránce ochrany krajiny Trojské kotliny naprosto zásadní. Bohužel toto řešení je v této době ekonomicky a technicky naprosto nereálné.

Navrhovaná propojení Prahy 6 a Prahy 8 přes Troju, ať již tramvají nebo lanovou dráhou, výrazně neřeší tíživou dopravní situaci v Troji a nebudou tak přínosem pro trojské občany. Trojští zastupitelé na svém jednání nakonec odsouhlasili zahájení pořizování změny územního plánu veřejně prospěšné stavby Lanovka Podbaba – Bohnice. Stavba zdaleka nebude tak časově a finančně náročná jako vybudování tramvajového mostu a tunelu do Bohnic a do budoucna bude i případně rychle odstranitelná.“

Ostudnou praxi komunistického režimu s židovskými náhrobky dokumentuje výstava v Jeruzalémské synagoze

Podle vyjádření trojských zastupitelů, pokud má lanová dráha odlehčit rušivé autobusové dopravě mezi ZOO a Botanickou zahradou v Troji a zároveň řešit přístup návštěvníků do ZOO, musí být nedílnou součástí veřejně prospěšné stavby také parkovací plochy u obou koncových stanic dráhy. V Bohnicích se uvažuje o využití parkovišť určených v rámci jiných stavebních záměrů, v Podbabě záměr na parkovací plochy rezignuje s odvoláním na budoucí P+R v Suchdole. „Považujeme to za vadu,“ stojí doslova ve stanovisku.

Jaké další námitky má Troja? Lze je shrnout takto:
Trasa lanovky není koordinována s projektem zpřístupnění Císařského ostrova kolem dokola Staré vodní linky čistírny odpadních vod.
Na trojském břehu může být záměr v kolizi s rekreačním využitím cyklotrasy – navržená hlučná a nepřiměřeně naddimenzovaná mezistanice je umístěna těsně u stezky, která je rekreační a klidnou procházkovou trasou.
V záplavovém území je budova mezistanice o zastavěné ploše cca 2000 m2 a výšce osmnáct metrů (odpovídá šestipodlažnímu domu) jednoznačně negativním vstupem, který nebyl nijak posouzen z hlediska protipovodňové ochrany zejména ZOO a Podhoří.
Trasa je dále vedena nad památkově chráněnou usedlostí Sklenářka. To může mít negativní vliv na kulturně historické hodnoty v území.
V Bohnicích se navrhovaná trasa těsně dotýká rodinných domů na Pazderkách včetně kulturní památky Pazderka. Lidé tu tratí soukromí, ceny jejich nemovitostí klesnou.

Hlavní část mostní konstrukce Trojské lávky je osazena

„Nesouhlasíme s rozsahem vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru. Rozsah území, které bude viditelné z kabin lanovky, a obráceně plocha, ze které bude záměr vnímatelný, je rozsáhlejší, než jak je v záměru uvedeno. Nesouhlasíme se způsobem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz ani s výsledky hodnocení a požadujeme jeho přepracování v dokumentaci EIA. Opatření k prevenci všech významných vlivů se omezuje zejména na biologickou hodnotu lokalit. Výčet je nedostatečný a nezaručuje minimalizaci dopadů na další chybně neidentifikované oblasti vlivů na životní prostředí. Například jde o vliv na hmotný majetek a kulturní památky,“ stojí ve stanovisku trojských zastupitelů.

„Předložený záměr výstavby lanové dráhy bude mít podle trojských zastupitelů širší a komplikovanější dopady na životní prostředí, než je v oznámení uvažováno. Požadujeme, aby dokumentace EIA sledovala a vyhodnotila všechny výše naznačené potenciální vlivy na životní prostředí Trojské kotliny.“

FOTO: Lanovka Podbaba – Bohnice

Lanovka Podbaba – Bohnice - 1 lanovka václ.brejška _1Lanovka Podbaba – Bohnice - 3 osm václav brejškaLanovka Podbaba – Bohnice - Adobe Photoshop PDFLanovka Podbaba – Bohnice - 5 lanovka trojaLanovka Podbaba – Bohnice - 6 tomáš bryknat troja
Další fotky
Lanovka Podbaba – Bohnice - 0 vizualizae knečné v bohniciích vizu dousek – záhorský mghm osmič

Zdroj: Měsíčník Troja

Dnes, 17:40
Muzeum literatury, které vzniká jako součást Památníku národního písemnictví (PNP), otevře svoji expozici v roce...
Dnes, 17:00
Za jídlo přes rozvoz utratí Pražané průměrně 220 až 300 korun. K nejoblíbenějším objednávaným jídlům...
Dnes, 16:20
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
Dnes, 16:20
Matce šesti dětí z Prahy uložil soud za dlouhodobé týrání jejích dvojčat pět let vězení....
Dnes, 15:00
Není příliš vzhledná a do prostoru Ortenova náměstí se nehodí. To je ve zkratce kritika,...
Dnes, 14:20
Jako jeden z posledních v Praze byl 12. listopadu vypuštěn chaberský Prostřední rybník. Období výlovů...
Dnes, 13:00
Cenově dostupných bytů je v Praze nedostatek. Pomůže rozšíření fondu obecních bytů či výstavba na...
Dnes, 12:20
Národní knihovna v Praze neotevře okénko pro kontakt se čtenáři, přestože s pondělním přechodem České...
Dnes, 11:00
Pro Pražské vodovody a kanalizace je kvalita dodávané pitné vody dlouhodobě naprostou prioritou. Pro lepší...
Dnes, 09:40
Dvakrát se vdala a dvakrát rozvedla s jedním Josefem Vinklářem, když začala na prahu padesátky...
Dnes, 08:59
Torzo Koněvova pomníku v pražském Bubenči obklíčila ohrada, za kterou se objevili dělníci a stroje....
Reklama