Školství v protektorátu? Kontrola učebnic, sběr papíru a Heil Hitler

28.5.2020
Jaroslav Svoboda

Pro děti české národnosti to byl značný problém. Musely navštěvovat buď německé školy anebo chodit až na území protektorátu. Čeština jako jazyk z takových škol vymizela; učilo se pouze v němčině a jen malá část výuky byla překládána do češtiny, zpravidla se jednalo o části, kde bylo nutné přeložit je do češtiny kvůli lepšímu pochopení.

Pozdrav vůdci „Heil Hitler“, poté teprve výuka

Zajímavým okamžikem je moment, kdy s žáky sice učitelé česky mluvit mohli, mezi sebou však museli hovořit pouze německy. Děti, které každé ráno do škol v odstoupených Sudetech přicházely, musely pozdravit vztyčenou pravicí a hlasitým „Heil Hitler“ obraz Vůdce. Tento stav byl na celém území Sudet až do roku 1942, kdy byly zrušeny i poslední české menšinové měšťanské školy. Trpěny byly pouze české obecné školy a českým dětem nebyla dána možnost vzdělávat se v mateřském jazyce na žádné jiné škole.

Před 80 lety se německý šlechtic stal prvním vůdcem protektorátu Čechy a Morava.

Březen 1939 a vznik protektorátu

Školy na protektorátním území zažívaly hned od prvních dnů existence protektorátu šok spojený s částečným kolapsem. Mnohé z nich byly zrušeny a dány k dispozici Wehrmachtu jako ubytovací zařízení. Zbylé byly pod úplnou německou a velmi drastickou kontrolou.

Učebnice pod přísnou kontrolou

Cenzurou prošly také všechny učební pomůcky, publikace a učebnice. Vymazány byly veškeré texty týkající se české samostatnosti a cokoliv, co nějakým způsobem připomínalo samostatnou republiku a nebylo zcela v souladu s německou nacistickou propagandou. Od 16. března bylo nařízeno, že z veškeré státní služby musí být propuštěni všichni Židé. Toto nařízení se tedy týkalo i českého školství. Na jejich místa byli dosazováni Němci. A nebyla to ledajaká místa, často se jednalo i o funkce ředitelů, mimo učitele a další školské pracovníky.

Výročí operace Anthropoid. Chyby, které stály Heydricha život

Stipendia pro české studenty na říšských školách

Zastupující říšský protektor Heydrich ještě před svou smrtí dále navrhl státnímu prezidentu Háchovi založení zvláštního stipendia pro české studenty, aby mohli studovat na říšských školách, ovšem tento krok se neukázal jako příliš účinný a o studium na říšských školách nebyl ze strany českých studentů prakticky žádný zájem.

Sbíral se papír, guma i kosti

Vládní nařízení uložilo 23. 11. 1939 všem školám povinnost sběru kostí a rohoviny. Byl nařízen i sběr drobných kovových předmětů, papíru a staré gumy. Školy musely vést o sběru předepsanou dokumentaci a žáci měli být podněcováni dobře promyšleným prémiovým systém. Postupně se do těchto surovin, potřebných pro válečné hospodářství, přidávalo stále více jejich druhů. Například léčivé rostliny, textilní odpad, olejnatá jádra, semena, bodláky a další. K tomuto poté v roce 1943, výnosem ministerstva školství z 11. 6., byl nařízen sběr bobulnatých lesních plodů a hub. Mělo být plně využito všech výživných hodnot těchto potravin a žactvo mělo být povzbuzováno k jejich pilnému sběru.

Akademické tituly

Za zmínku stojí jistě i dobové používání akademických titulů a hodností. Od září 1940 mohli všichni, kteří získali svůj titul ve vzdělávacím zařízení Velkoněmecké říše mimo protektorát, užívat těchto titulů i na jeho území. Těmito tituly byly například Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. sc. nat., Dr. phil. nat., Dr. Ing., Dr. rer. techn. etc., Dipl. Ing., Dipl. obchodník, Ing. atd. Jelikož však stále byly velké nejasnosti v užívání akademických hodností a to i v odborných kruzích, muselo v dubnu v roce 1941 dojít opět k dalšímu výnosu ministerstva školství, který zdůrazňoval oprávnění těchto zkratek užívat a opakoval definici, o jaké tituly se jedná, a kde je absolvent získal.

Války mu vzaly rodinu, našel ji po 42 letech

Učitelé museli být proškoleni v Německu

Dalším fragmentem změny českého školství bylo i přeškolování středoškolských profesorů a inspektorů národních škol. Toto přeškolování probíhalo v letech 1941 – 1943 v Rankenheimu u Berlína. Jednalo se hlavně o dějepis, zeměpis a biologii s tím, že jednotlivých kurzů trvajících dva týdny, se zúčastnilo 50 osob. Celé školení v Renkenheimu pak absolvovalo zhruba osm stovek vybraných jednotlivců. Vzdělanostní příprava budoucích učitelů zde budila také značnou pozornost nacistické okupační moci.

Všechno české ze škol

V roce 1941 také došlo k nařízení a jeho následnému provedení odstranění ze škol všech obrazů připomínajících samostatné Československo, jeho významné osobnosti a období, v němž stál český národ proti Říši.Nepřehlédněte