Začaly úpravy silnice mezi Novým Borem a Svorem. Stavba potrvá dva roky

3.8.2022
Fefík

Slavnostní zahájení stavby zkapacitnění silnice I/9 v peážním úseku se silnicí I/13 mezi obcemi Nový Bor a Svor bylo stanoveno na dnešek – 3. srpna. Stavba potrvá dvě stavební sezóny a k jejímu zprovoznění dojde na konci roku 2024. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra s nabídkovou cenou 544,44 milionů korun bez daně.

Od roku 2017, kdy byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro územní řízení, se podařilo liberecké Správě ŘSD ČR k březnu 2022 získat všechna potřebná pravomocná povolení pro stavbu zkapacitnění dvoupruhové silnice I. třídy na čtyř pruhovou. Jedná se o úsek v celkové délce 3,466 km.

Silnice I/9 v souběhu se silnicí I/13 je v řešeném úseku součástí sítě mezinárodních silnic s označením E442 (Karlovy Vary – Liberec – Olomouc – Žilina), silnice I/9 aktuálně není součástí transevropské dopravní sítě. Stavba je vedena na jižní hranici CHKO Lužické hory a severozápadně od silnice I/9 leží přírodní rezervace Klíč. Rozšíření bude provedeno vlevo ve směru od Nového Boru na Svor.

Stavba řeší zkapacitnění silnice I. třídy na čtyř pruhovou, směrově rozdělenou, zahrnuje také úpravu mimoúrovňové křižovatky Nový Bor v začátku úseku, zhotovení nového mostu (v pruzích 2+1) a na konci úseku řeší přestavbu současné stykové křižovatky na novou okružní, s napojovacími rameny na stávající komunikace.

Co si skočit na malý výlet do Německa? Z Krompachu na rozhlednu Hvozd

 

Součástí stavby budou tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř, nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako přístupy na lesní i obecní pozemky. Tento úsek je místem častých dopravních nehod (nebezpečné předjíždění, střety se zvěří, časté střety s vyvrácenou vegetací). Proto bude celá stavba oplocena proti vniknutí zvěře do komunikace s vysokou intenzitou dopravy, neboť celý úsek se nachází v lesní oblasti extravilánu obcí.

Od února 2022 probíhaly na po celé délce budoucího staveniště přípravné práce v podobě kácení náletové zeleně a zároveň byla budována geodetická základní vytyčovací síť. Hlavní stavební činnost byla právě zahájena. Budou překládány inženýrské sítě, zahájena skrývka ornice a lesní půdy a zemní práce. Řidiči budou moci po celou dobu prací dotčeným úsekem s omezením projíždět.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR


Témata:

Nepřehlédněte