Zázračné zjevení, slepota a uzdravení. Tak se začalo šířit křesťanství

Další fotky

Hlavním aktérem tohoto příběhu se stal svatý Pavel z Tarsu, předtím Saul anebo česky také Šavel. Zapřisáhlý nepřítel křesťanství a křesťanů zažil v životě událost tak zázračnou, že se z něj okamžitě v 1. st. n. l. stal ten nejhorlivější stoupenec nové víry, která je dnes jedním z hlavních světových náboženství.

Proto je sv. Pavel z Tarsu také řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct Ježíšových učedníků nepatřil a s Kristem se osobně za jeho pozemského života nesetkal. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Některými badateli je proto často považován za faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů (dopisů), které byly zařazeny do Nového zákona, z nichž 7 se mu na základě pozdějších bádání připisuje i dnes.

Den, kdy zemřel patron lovců a myslivců. Co má společného svatý Hubert a Ježíš Kristus?

Saul se narodil do židovské rodiny ve městě Tarsus na jižním pobřeží dnešního Turecka, které bylo významným politickým i obchodním střediskem. Získal dobré vzdělání a mluvil velmi dobrou řečtinou, jak ukazují jeho listy. Jako věrný Žid a farizej studoval v Jeruzalémě u slavného rabína Gamaliela. Když ve svých řecky psaných listech cituje Starý zákon, pak jej cituje buď podle Septuaginty, nebo si jej překládá sám z hebrejštiny. Už roku 66 př. n. l. dostali všichni občané Tarsu římské občanství a toto privilegium Pavlovi do budoucna nejednou pomohlo. Přinejmenším v tom, že jako římský občan spadal jen pod římskou jurisdikci, a ne židovskou (jako Ježíš), nesměl být mučen, bičován ani ukřižován (jako např. sv. Petr) a k trestu smrti mohl být odsouzen jen za velezradu – i když je otázkou, co se za ni označí.

Panovník, který ztratil trpělivost a začal užívat života. Nero, symbol krutosti antického Říma

Když se první křesťané po ukamenování jáhna Štěpána, jehož byl Saul svědkem, rozprchli do Judska a Samaří, protože se v Jeruzalémě necítili bezpečně, začal Saul jako pravověrný židovský věřící, jezdit po Judsku a pronásledoval stoupence tohoto nového hnutí, křesťanství. Vyhrožoval zabitím všech učedníků Páně, a proto žádal na veleradě písemný příkaz, že nalezne-li v Damašku nějaké stoupence nového učení, muže i ženy, aby je mohl přivést do Jeruzaléma.

Záhadná zlatá kniha anděla Moroniho a tajemné vidoucí kameny. Tak vznikli mormoni

Když už byl na cestě do Damašku, náhle ho oslnilo světlo z nebe, spadl s koně na zem a uslyšel hlas, který mu říká: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ On pak řekl. „Kdo jsi, Pane?“ A dostal odpověď: „Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. A tvrdo ti bude proti ostnu kopati.“ Saul se celý rozklepal a v úžasu pravil: „Pane, co chceš, abych činil?“ A Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat.“ Saul otevřel oči, ale nic neviděl – oslepl. Jeho sluhové ho dovedli do Damašku, kde stále slepý Saul ulehl a tři dny nejedl ani nepil.

Apoštolové Šimon a Juda radí „sneste kožich z půdy“. Jejich životní osudy však zůstávají nejasné

V Damašku tehdy přebýval jeden Kristův učedník, Ananiáš, kterému řekl Pán ve zjevení, aby šel do ulice, která se jmenuje Přímá, a vyhledal v domě, kde bydlí Juda, muže jménem Saul z Tarsu a modlil se. Nato mu Ananiáš odvětil, že slyšel hodně neblahých zvěstí o tomto muži, který učinil mnoho zlého věřícím. A že má plnou moc od velekněží spoutat všechny, kteří vzývají Ježíše. Ale Pán mu nato řekl: „Jdi, neboť tento muž jest nástrojem ode mne vyvoleným, aby nesl jméno mé mezi pohany a krále i syny Izraelovy, a já zajisté ukáži mu, kolik musí trpět pro jméno mé.“

Nahota jako prostředek ke spáse. Adamité, fanatici víry a nahoty

Ananiáš tedy poslechl, vyhledal Saula, vložil na něho ruce, a Saulovy „šupiny spadly s očí“ a prohlédl. Saul vstal a dal se pokřtít, přijal nové jméno Pavel a pak se posilnil jídlem a pitím. Zůstal potom v Damašku nějaký čas a v synagogách hlásal, že Ježíš je Syn Boží. To se však tamějším Židům nelíbilo a domluvili se, že Saula, nyní již Pavla, zabijí. Proto dnem i nocí hlídali brány města, ale Pavel unikl, protože se to včas dozvěděl a nechal se svými učedníky spustit v koši z hradeb za město.

Nevzdal se víry a byl sťat. Na místě popravy sv. Luciána vyrostly růže a na pohřbu měl anděly

Podle líčení knihy Skutků podnikl potom Pavel s pomocníky tři misijní cesty, při nichž navštěvoval židovské obce rozptýlené v diaspoře, ve městech mimo zemi Izrael, kázal evangelium a zakládal křesťanské obce. Snad roku 57 přišel do Jeruzaléma, kde opět kázal o křesťanství a místní pravověrní Židé ho napadli a snad by ho i zabili, kdyby ho tamní římští prefekti neuvěznili, čímž ho pro tuto chvíli zachránili. Ale rozhodovat v jeho věci se jim nechtělo.

Jeho příběh se stal nadějí pro nemocné. Jak je možné, že vstal Lazar z mrtvých?

Pavel navíc jako římský občan právem žádal, aby jeho případ soudil v Římě tehdejší císař Nero. Bylo mu proto dovoleno vydat se do Říma, kam poměrně strastiplně, kdy se jeho loď např. potopila u Malty, doputoval kolem roku 60. Tam strávil další dva roky v domácím vězení. Není však známo, zda a jestli vůbec se domohl slyšení u císaře. O život přišel zřejmě v rámci masového pronásledování křesťanů na základě obecného obvinění, že jsou odpovědní za ničivý požár Říma, k němuž došlo roku 64 n. l. Pavel byl někdy mezi roky 64 – 67 n. l. popraven, konkrétně sťat, na místě zvaném „ad Aquas Salvias“ (U Salviových vod, dnes snad „Tre Fontane“). To se nachází jižně od města a dnes tam stojí trapistický klášter s kostelem sv. Pavla. Ostatky sv. Pavla podle tradice dnes najdeme v římské bazilice sv. Pavla za hradbami v sarkofágu pod papežským oltářem. Archeologický průzkum provedený v roce 2009 prokázal, že v něm je skutečně slavnostně pohřben muž z 1. – 2. století, zda jde však skutečně o Pavla objektivně prokázáno nebylo.

FOTO: Sv. Pavel

Sv. Pavel - A splendid canvas (plátno) (c.1631) by Pietro da Cortona in the Capuchin church of S. Maria della Concezione -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Adriaen van Stalbemt – Paul and Barnabas at Lystra (1610s) -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Secondo viaggio di Paolo di Tarso – wikimedia.commons –Sv. Pavel - St Andrew’s church – Continental glass This roundel depicts the event of St Paul’s conversion to Christianity -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Apoštol Pavel píšící epištolu, dřevořez z Bible Melantrichovy -wikimedia.commons –
Další fotky
Sv. Pavel - Apoštol pavel se obhajuje před císařem -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Catedral de Nossa Senhora do Paraíso, Sao Paulo -wikimedia.commons-Sv. Pavel - Berchem, Nicolaes Pietersz. – Paul and Barnabas at Lystra – 1650 -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Dans l’église de Chéreng, la statue de saint Paul. – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Depiction of Acts 20-9,10 from the Figures de la Bible (1728) – wikimedia.commons –Sv. Pavel - DUJARDIN Karel St Paul Healing the Cripple at Lystra -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Feast of Corpus Christi at Erschmatt, municipality Leuk in the canton of Valais in Switzerland -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Guillaume Chasteau – Ravissement de Saint Paul – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Hrob sv. Pavla v Bazilike svätého Pavla za hradbami -wikimedia.commons –Sv. Pavel - James Thornhill – St. Paul before Agrippa – Google Art Project -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Josef Winterhalder Peter and Paul -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Krems ( Lower Austria ). Saint Vitus parish church- Fresco ( 1787 ) showing the flight of Saints Peter and Paul from Damascus -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Misijní cesty apoštola Pavla -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Sv. Pavel - Sv. Pavel - Monument that is supposedly the site where St Paul preached in Veria – wikimedia.commons –Sv. Pavel - Mosaics in Mount of Beatitudes- (1) Francis of Assisi (2) Job (words Job 1-21) (3) Identification unsure – Saint Paul alleviating the ship in the storm (Acts 2-38}-wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul Addresses the Crowd After His Arrest by Gustave Doré -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul at Miletus -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul before king Agrippa -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul forbids the sailors to leave the ships. -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul is bound by the Roman soldiers. – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Paul Is Rescued by His Pupils in Damascus. Engraving by Bernhard Rode, 1783 -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Paul preaching -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Pfarrkirche hll. Peter und Paulus, DrosendorfSv. Pavel - Pfarrkirche St. Peter (ehem. Klosterkirche St. Peter auf dem Schwarzwald) Fresken von Franz Joseph Spiegler, 1727-Abschied Petri und Pauli- wikimedia.commons-Sv. Pavel - Plane tree of Saint Paul in front of the church of St. Nektarios, the apostle is supposed to have spent a night in the hollow of the tree tSv. Pavel - Plane tree of Saint Paul in front of the church of St. Nektarios, the apostle is supposed to have spent a night in the hollow of the tree trunk – –Sv. Pavel - Plane tree of Saint Paul in front of the church of St. Nektarios, the apostle is supposed to have spent a night in the hollow of the tree trunk – –Sv. Pavel - Plane tree of Saint Paul in front of the church of St. Nektarios, the apostle is supposed to have spent a night in the hollow of the tree trunk- –Sv. Pavel - Primo viaggio di Paolo di Tarso –Sv. Pavel - S, Pavel (vpravo) – 1974 – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Saint Paul arrested -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Saint Paul rend aveugle le faux prophete Barjésu – Esquisse (ou réduction) pour le may de Notre-Dame de 1650 -wikimedia.commons -.Sv. Pavel - Small chapel devoted to Saint Paul – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Secondo viaggio di Paolo di Tarso – wikimedia.commons –Sv. Pavel - Solarino (SR), Chiesa Madre S. Paolo Apostolo, central aisle vault (XVIII sec.). – wikimedia.commons-Sv. Pavel - St Paul of Tarsus in Rome -wikimedia.commons –Sv. Pavel - St. Paul’s Well is a popular tourist attraction in Tarsus, Turkey, Nov. 14, 2012. The water in the well in drinkable, and many visitors drop the bucket to pull water out -wikimedia.common –Sv. Pavel - St.Paul preaching in Beroia, a comtemporary mosaic from Veria- wikimedia.commons-Sv. Pavel - St.Peter and Paul parish church in Söll ( Tyrol ). Rococo frescos ( 1768 ) by Christoph Anton Mayr- Saint Paul healing the cripple at Lystra ( Act. 14,8 )-wikimedia.commons –Sv. Pavel - Statue de l’apotre saint Paul a la basilique Saint-Jean-de-Latran a Rome. -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Statue of St. Paul, Community Mausoleum of All Saints Cemetery, Des Plaines, Illinois – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Sv. Pavel (Carlo Maria Minaldi (1763-1847) -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Sv. Pavel (El Greco) – wikipedieSv. Pavel - Sv. Pavel káže lidem v Dalmácii -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Sv. Pavel v San Costantino Albanese (Itálie) – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Sv. Pavel -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Sv. Pavel -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Svatý apoštol Pavel -wikimedia.commons –Sv. Pavel - Svatý Pavel – rytina – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Svatý Pavel, apoštol -ikona- wikimedia.commons-Sv. Pavel - The Escape of Paul – wikimedia.commons-Sv. Pavel - Willem de Poorter -St Paul and St Barnabas at Lystra -wikimedia.commons –Sv. Pavel - 4 Kreuze – čtyrák, čtyřkrejcarová mince ražená v Rakousko-Uhersku za Františka Josefa I. v 19. století -2 – wikimedia.commonsSv. Pavel - 4 Kreuze – čtyrák, čtyřkrejcarová mince ražená v Rakousko-Uhersku za Františka Josefa I. v 19. století – 1 – wijimedia.commonsSv. Pavel - Obrtlík je volně otočný spoj, např.dvě kovová oka spojená čepem, který umožňuje vzájemné otáčení ok proti sobě-wikipedieSv. Pavel - Obrtlík pro těžké řetězy – wikipedieSv. Pavel - Terzo viaggio di Paolo di Tarso. – wikimedia.commons-

Řekne-li se, že se někdo otočil jako na obrtlíku nebo na čtyráku, tedy velmi snadno, protože obrtlík je otočný spoj (např. na řetězu) a čtyrák neobvykle velká čtyrkrejcarová mince (průměr 27 mm), zní to mnohem hruběji, než když tutéž situaci přirovnáme k „cestě do Damašku“ nebo, že se někdo „ze Šavla stal Pavlem“, tedy že okamžitě a razantně začal zastávat opačný názor, než měl dříve. Z dějin až po současnost máme takových případů nepočítaně.

Dnes, 16:38
Zbyly nám oči pro pláč a smysl pro humor. Vybrali jsme pro vás ukázku z...
Dnes, 16:00
Dovolená v zahraničí letos zřejmě vyjde málokomu. To není škodolibost, nýbrž konstatování holého faktu. Netřeba...
Dnes, 14:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 14:00
Aby příloha k řízku či sekané nechyběla, oloupeme a uvaříme brambor více. Zbudou a je...
Dnes, 13:11
Krásný, zdravý a zářivý úsměv je zřejmě snem nejednoho z nás. Prvním krokem k jeho...
Dnes, 10:00
Otázka pogromů a honů na Židy se proplétá historií jako červená nit. Největší zásah do...
Dnes, 09:03
Od pondělí 25. května se uvolnila další z řady protikoronavirových opatření. Mezi to patří také...
bezinky
Včera, 14:00
Před lípou smekni, před bezem klekni, říká stará pověra. Bezinky nám teď pokvetou, zpracovávat se...
Včera, 12:22
Hrady a zámky otevřely své brány návštěvníkům. Landštejn v srdci České Kanady si pospíšil, návštěvníkům...
Včera, 11:37
Na začátku pandemie řediteli finančáku pro Prahu 10 J. M. zakázali nadřízení zavřít úřad kvůli...
Včera, 10:12
I přesto, že její herecká kariéra na stříbrném plátně byla složena z vedlejších rolí, zanechala...
Reklama