Duby, lípy, habry, javory, modříny, borovice i třešně. V Kunraticích roste nový les

6.1.2021
Fefík

Na jaře v první etapě rozsáhlého projektu nejprve lesníci provedli na části území přípravné práce a rekultivaci ploch, a ty pak následně zalesnili vhodnými dřevinami. Výběr druhů odpovídá co nejvíce přirozené druhové skladbě území, proto zde převažují zejména listnaté druhy. 55 procent tvoří dub zimní, po deseti procentech jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu lesníci zpestřili javorem mléčem, javorem babykou, ale třeba také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdete modřín, borovici nebo douglasku.

Nově zalesněné plochy byly následně oploceny, aby se tak zabránilo možnému okusu mladých stromků spárkatou zvěří.

Nejdelší pražský potok Rokytka už v Kyjích neohrožuje zástavbu

„Zatímco v první etapě se osazovaly především volné plochy bez původního porostu, v druhé etapě, která začala teď na podzim, se dosazovaly plochy v sousedních původních lesních porostech. Před výsadbami – opět s převahou listnáčů – zde bylo nutné udělat drobné prosvětlení a rozvolnění porostu tak, aby sazenice měly kvalitní podmínky pro zdárný růst. Část území je silně podmáčená, proto zde vzniklo několik umělých tůní. Díky nim se v budoucnu nejen podpoří druhová pestrost rostlinných i živočišných druhů v území, ale tůně také přispějí k zadržení vody v krajině. Projekt nového lesa Na Musile bude pokračovat i v letošním roce, kdy se počítá například s vybudováním cest propojující nové výsadby,“ uvedl lesní správce Petr Hrma.

Výsledkem by měla být pestrá mozaika lesa, luk, cest a vodních ploch. Projekt financuje hlavní město Praha.

Zdroj: Kunratický zpravodaj

na musile mapy
Les Na Musile
(Mapy.cz)


Nepřehlédněte