Unikátní projekt tří CHKO už běží

22.4.2022
Martin Solar

CHKO Brdy, Český kras a Křivoklátsko (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) k realizaci akce přivedla doposud provedená pozorování a měření, která zaznamenávají neustále se zhoršující kvalitu vody i okolních podmínek, často až po kritické stavy vodních ekosystémů. „Jakost vody ve vodních tocích je přitom hlavním faktorem pro existenci chráněných druhů
a uchování přírodních hodnot i lidského života. Současně má zhoršující se stav vod na svědomí ponejvíce lidská činnost,“ uvedla Petra Královcová z AOPK, která má za ochranáře projekt na svých bedrech.
Postupně a opakovaně nabírané vzorky vody z jednotlivých toků vyhodnocuje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Všechna tři CHKO věří, že s pomocí VÚMOP a ve spolupráci s organizacemi, jichž se voda týká, i s obcemi, najdou cesty, které pomohou znečišťování vod zmírnit nebo úplně odstranit.
Zatím se předpokládá, že zdroji znečištění a degradace vodních toků mohou být například odtoky z komunálních čistíren odpadních vod nebo původní meliorace, které zrychleně odvádějí vodu ze zemědělské plochy do řečiště.

Výlety čistou přírodou, nebo horami odpadků?

Součástí projektu je osvěta pro veřejnost i popis, jak přesně zhoršující se kvalita vody ovlivňuje chráněné druhy, jejich přirozené prostředí a co to znamená pro nás. Ochranáři chtějí také vytipovat vodní toky, ve kterých je kvalita vody vyhovující. Do takových míst by totiž mohli v případě havárie ohrožené živočichy převézt.
V CHKO Křivoklátsko projekt zkoumá Oupořský potok a Hořejší potok, které katastry obcí Broumy a Karlova Ves míří do Národní rezervace Týřov. Dalšími sledovanými potoky na Křivoklátsku jsou Stroupínský, Bzovský a Kublovský v katastrech obcí Hředle, Zdice, Březová, Bzová, Točník a Žebrák.
V CHKO Český kras jsou pod drobnohledem ochranářů Radotínský, Karlický, Tetínský
a Bubovický potok a toky Švarcava a Loděnice, které se týkají takových lokalit, jako jsou Radotínské či Karlické údolí nebo Koda na Karlštejnsku. Odběry probíhají na území katastrů obcí Bubovice, Tetín, Loděnice, Hostím, Svatý Jan pod Skalou, Trněný Újezd, Třebotov, Solopisky, Černošice, Tachlovice či Ořech.
V CHKO Brdy jsou sledovány například kvůli lokalitě Bradava Mešenský, Kornatický
a Mítovský potok a také tok Bradavy, jejichž vody protékají katastry obcí Vísky, Lučiště, Příkosice, Míšov, Borovno, Hořehledy, Těnovice, Spálené Poříčí, Vlkov u Spáleného Poříčí, Žákava, Nové Mitrovice či Mítov.
Vzorky vody u již běžícího projektu jsou a budou odebírány podle detailního plánu až do konce října 2023 a to na desítkách přesně určených míst uvedených toků. Petra Královcová (AOPK) konstatovala, že dosud zjištěné výsledky z odběrů jsou už známy, ale budou zveřejněny až jako celek po ukončení projektu.
Jeho rozsah je opravdu velký a závěr bude obsahovat okolnosti od popisu a zhodnocení stávajícího stavu povrchových toků a ekosystému v lokalitě, přes souhrn výsledků všech měření včetně zaznamenaných průtoků a porovnání s platnými limity, po parametry ukazatelů kvality vody, kterých by se mělo dosáhnout opatřeními, která projekt také navrhne.
Ochranáři počítají i s tím, že k navrženým například vhodným technologiím pro konkrétní místo a situaci doloží i odhady nákladů. Budou se také snažit poukázat na možné zdroje financování nápravných opatření, protože mnozí o znečišťování vod sice vědí, ale řešení je mimo jejich finanční možnosti.
Krom toho, že kvalitní voda v krajině prospěje celkově i lidem a jejich prostředí, tak zdárně dokončený projekt zachrání ohrožené a kriticky ohrožené druhy jako jsou rak kamenáč, vranka obecná, střevle potoční, mlok skvrnitý, ledňáček říční, čolek obecný, ropucha obecná a ropucha zelená, skokan štíhlý nebo mihule potoční.
HaZe


Témata:

Nepřehlédněte