• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Varování odborníků nepadla na úrodnou půdu

  8.2.2023
  Ladislav Vlasák

  Most Bailey Bridge přes řeku Jihlavu v Poušově sice prošel v roce 2017 opravou, ale po pěti letech musel být zcela uzavřen. O problému se diskutuje už řadu let, ale k výstavbě nového mostu radnice nepřistoupila.

  Mosty britského konstruktéra Donalda Colemana Baileyho pomohly v závěru druhé světové války provizorně nahradit poškozené mosty. Jak se ale ukazuje, některé mají své provizorium do dnešního dne. Unikátní ocelová příhradová konstrukce mostu v Třebíči je však na konci své životnosti.

  Stav mostu přes řeku Jihlavu v Poušově je už po dobu více jak deseti let předmětem odborných kontrol a posuzování jeho celkového stavu. Odborníci ve svých zprávách pojmenovávají závady, které mohou mít za následek úplné uzavření mostu pro dopravu.

  Technické zprávy vypracovávané autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské stavby Karlem Špačkem popisují jeho stav celkem srozumitelně. Jak se ve zprávě z roku 2010 uvádí, mostní ocelová konstrukce s výdřevou nedisponuje žádnou hydroizolací. Konstrukce koroduje a údržba je prováděna v minimální možné míře.

  Další veřejné technické posouzení stavu mostu z roku 2013 opakuje některá zjištění z roku 2010 s tím, že stav spodních staveb, na nichž je most uložený, je špatný a ve špatném stavu je i celá mostní konstrukce, která je nadměrným provozem unavená.

  V roce 2014 firma Dopravoprojekt provedla na žádost Městského úřadu v Třebíči posouzení nové pojížděné vrstvy mostovky. Důvodem byly stížnosti občanů na hlučnost mostu při jeho přejíždění. Ze závěrů kontroly vyplynulo, že položení smrkových fošen nebylo provedeno správně.  Závěrem bylo konstatováno, že vrchní nová vrstva musí být položena znovu.

  Další odborná prohlídka mostu provedená v roce 2016 jednoznačně konstatovala, že most je vystaven provozu, na jaký nebyl konstruován, a mělo by na něj být pohlíženo stále jako na provizorium. Zároveň byly opakovaně doporučené úpravy koryta řeky, aby nepodemílaly vyzděné nosné pilíře.

  Odborná prohlídka v roce 2017 již konstatovala nutnost výměny všech vrstev výdřevy a nutný nátěr ocelových konstrukcí. Konstrukce mostu byla v tomto roce natřena a výdřeva vyměněna. Ale záhy se ukázalo, že taková oprava při zachování zatížení mostních konstrukcí dopravou, byla nedostačující.

  Odborná prohlídka mostu uskutečněná v roce 2021 konstatovala, že stav mostu se ještě zhoršil a jeho konstrukce je velmi vyčerpaná. Závěrem bylo doporučení vyměnit nosnou konstrukci do dvou let, s upozorněním, že do dvou let bude nutné provoz na mostě ukončit.

  Poslední technickou kontrolu provedla na požadavek odboru dopravy Městského úřadu v Třebíči firma Dopravoprojekt a jejím závěrem bylo, že mostní konstrukce již nevyhovuje a podmínkou jejího dalšího provozování bude její generální oprava, nebo výstavba nového mostu.

  Všechna odborná posouzení stavu provizorního mostu z roku 1945 nebyla dostatečným impulsem pro vedení radnice v Třebíči, aby připravila výstavbu nového. Ani po více než deseti letech úvah a plánů k tomu nedošlo. I přes varování odborníků nechalo staronové vedení města Třebíče dojít situaci tak daleko, že došlo v listopadu roku 2022 k úplnému uzavření mostu v Poušově.

  Z důvodu tak závažného kroku, jako je uzavření mostu, před čímž odborníci v technických zprávách opakovaně varovali, stejně jako před nedostatečnou údržbou mostu, je nutné prověřit, zda nebyl porušen zákon o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška, a zda nedošlo k zanedbání povinností ze strany města Třebíč, které doporučením a závěrům nevěnovalo dostatečnou pozornost.

  „Náš návrh na provedení kontroly postupu vedení města jsme předložili na prvním zasedání zastupitelstva konaném 26. ledna 2023. Koalice však odmítla tento bod zařadit do programu schůze,“ uvedl Aleš Novák, člen opozičního uskupení Třebíč občanům.

  Odbor dopravy města Třebíče o velice špatném stavu mostu informoval prostřednictvím médií. V roce 2012 uvedl Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy, pro server IDNES: „Instalovaný retardér má snížit rychlost projíždějících aut a zmírnit destrukci montovaného mostu, který je tu od konce druhé světové války. Jedná se o typ Bailey bridge, a jeho životnost je maximálně dva roky, protože je už v téměř dezolátním stavu.“

  Oprava, kterou město provedlo v polovině března 2014, považovalo tehdy jako poslední. „S ohledem na zkapacitnění náhradních tras při stavbě nového Podklášterského mostu vybuduje město v roce 2014 novou křižovatku z hráze rybníka Kuchyňky do Poušova. S realizací této dopravní stavby se počítá v měsících červenec až září, maximálně říjen. V roce 2015 by pak podle plánu měl následovat zcela nový most v Poušově,“ uváděla tehdy radnice.

  Na základě všech známých skutečností je zjevné, že problém uzavřeného mostu v Poušově může definitivně vyřešit pouze stavba nového mostu jako náhrada stávajícího. A to bez zbytečných odkladů. Proto je potřeba, aby se vedení města přípravou realizace intenzivně zabývalo.


  Témata:

  Nepřehlédněte