• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Zapomenutá prostá krása podlipnických kostelů

  21.5.2024
  Redakce

  Kostel sv. Martina v Dolním Městě, kostel sv. Jiří v Řečici a kostel sv. Markéty v Loukově, trojice gotických kostelů rozesetých v podhradí Lipnice na rozhraní okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov Kraje Vysočina, patří k nejpůsobivějším příkladům středověkých sakrálních staveb u nás.

  Kromě zajímavé architektury nabízí k obdivu množství dobře dochovaných nástěnných maleb ze 14. století. Slovy básníka Bohuslava Reynka: „Kostelíky jsou to malé, ležící stranou hlavních cest, zloději mnohokrát vypleněné, ale jejich šedavé křivolaké zdi nesou bohatství: freskovou výzdobu, kterou může ukrást jen plíseň a vlhkost, tedy lidská nevšímavost.“

  O obnovu těchto kostelíků se snaží obecně prospěšná společnost Přátelé podlipnických kostelů, která zde několikrát do roka organizuje bohoslužby, odborné přednášky, výstavy, koncerty a další duchovní a kulturní akce. Ukrytou prostou krásu těchto kostelíků tak chce představit všem, kteří ji ještě neobjevili. Přátelé podlipnických kostelů během své více než dvacetileté existence získali finanční prostředky na částečnou opravu kostelů, v této činnosti pokračují.

  Kostel sv. Martina v Dolním Městě

  Kostel sv. Martina Dolní Město. Foto: Petr Neubert a Přátelé podlipnických kostelů

  Pravděpodobné datum vzniku kostela je po roce 1300. Původně byl kostel zasvěcen sv. Janu a jeho nynější patrocinium sv. Martina se poprvé objevuje až v roce 1653. Jedná se o kostel s mírně obdélnou, valeně zaklenutou lodí a užším presbyteriem čtvercového půdorysu, zaklenutým křížovou žebrovou klenbou. K severní straně presbyteria přiléhá obdélná sakristie. Kostel byl renesančně a později barokně upravován. Poslední zásahy do stavby pocházejí z doby okolo roku 1800. V kostele se částečně dochovaly nástěnné malby pravděpodobně z první poloviny 14. století. Jedná se například o malby andělů, Krista, Panny Marie, sv. Jana Křtitele a evangelistů.

  Kostel sv. Markéty v Loukově

  Kostel sv. Markéty Loukov. Foto: Petr Neubert a Přátelé podlipnických kostelů

  Prvně se s kostelem sv. Markéty setkáváme opět v roce 1352, kdy je v rejstřících papežských desátků zmíněna i dnes již zaniklá ves Loukov. Původní stavba vznikla před polovinou 14. století (i když se nevylučuje i existence starší stavby v témže místě), krov sedlové střechy však pochází až z druhé poloviny 15. století. Teprve ve druhé polovině 17. století byla přistavěna ke kostelu věž čtvercového půdorysu. Kostel má obdélnou plochostropou loď a užší, obdélné, polygonálně uzavřené presbyterium s žebrovou křížovou klenbou. K severní stěně přiléhá drobná sakristie, zaklenutá plackou. V roce 1941 byly v lodi, presbyteriu i sakristii objeveny středověké nástěnné malby poměrně vysoké umělecké úrovně. Nejnovější literatura je datuje do posledního desetiletí 14. století.

  Kostel sv. Jiří v Řečici

  Kostel sv. Jiří Rečice. Foto: Petr Neubert a Přátelé podlipnických kostelů

  Pravděpodobný vznik tohoto kostela se klade do 1. poloviny 14. století. I zde došlo k pozdějším úpravám v období baroka. Kostel je vzácným případem dochované lidové gotické stavby, která je vymalována malbami poněkud rustikálního charakteru. Jejich pravděpodobný vznik je kladen do třetí čtvrtiny 14. století. Obdélná loď kostela je plochostropá, na niž navazuje užší, příčně protáhlé presbyterium s žebrovou křížovou klenbou. K severní stěně presbyteria přiléhá valeně zaklenutá sakristie. Řečické malby se dochovaly v lodi i presbyteriu.

  Zdroj: Tisková zpráva   Nepřehlédněte