Agrolesnictví pomůže zadržet na pozemcích vodu a omezit splach půdy

8.5.2020
Martin Solar

Odtok vody z krajiny úzce souvisí s erozí půdy, jež hrozí ve chvíli, kdy země nemůže nebo nestačí vsakovat déšť. Důsledkem je pak nejen postupná ztráta horní úrodné vrstvy zeminy z povrchu pole a lokální záplavy. Bránit tomu napomáhá i agrolesnický způsob hospodaření na zemědělských pozemcích.

Praha 12 podporuje změny

Podle místostarostky Evy Tylové si to Městská část Praha 12 velice dobře uvědomuje, a proto mění hospodaření na svých zemědělských pozemcích: „Pronajali jsme větší zemědělské pozemky pro ekologické hospodaření a agrolesnictví. Noví pachtýři jsou připravení provádět opatření pro zadržení vody v krajině, zlepšení kvality půdy a navýšení její schopnosti retence dešťových srážek. Agrolesnictví je nový obor, s řadou nových poznatků. Oslovili jsme proto odborníky, kteří se této problematice věnují. Jedním z nejvýznamnějších je doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze a předseda Českého spolku pro agrolesnictví.“

Stromy se vracejí

Doc. Lojka vysvětluje: „Agrolesnictví ale vlastně není nic nového. Je to jen návrat k tradičnímu pěstování dřevin na zemědělské půdě při současném zachování zemědělské produkce. Mohou to být tedy jak stromy na pastvinách nebo liniová výsadba dřevin na orné půdě. V současné době se samozřejmě snažíme, aby tento způsob hospodaření byl kompatibilní s naším zemědělstvím. Bohužel stromy, které kromě vlastní produkce (ovoce, dřevo, štěpka), plní na zemědělské půdě i významnou environmentální funkci, například už zmíněné zadržení vody v krajině, ochrana před erozí, zlepšení půdní úrodnosti, zlepšený welfare hospodářských zvířat, zachování a zvyšování biodiverzity atd., zmizely z našich polí s intenzifikací a kolektivizací zemědělství v minulém století.“

Spolupráce začala přímo v terénu

Začátek spolupráce proběhl ve čtvrtek 30. dubna přímo v terénu, na poli nového pastýře Davida Ježka, který již udělal řadu opatření na zadržení vody – vysadil například keře, mladé dřínky, lípy, zasel medonosnou louku, instaloval berličky pro dravce a  plánuje vysadit další stromy.

Docent Lojka má na svém kontě řadu pilotních projektů. Agrolesnictví v posledních letech opět získává na popularitě jak v Evropě, tak u nás, ale je naprostou samozřejmostí v tropických oblastech. V současné době probíhá na ČZU několik výzkumných a vzdělávacích projektů, jejichž výsledkem by měly být například vzdělávací materiály pro zemědělce, metodika pro zakládání a údržba agrolesnických systémů, nebo vhodná doporučení, jak zavést právě agrolesnictví do naší intenzivní zemědělské krajiny (více na www.agrolesnictvi.cz).

Spolupráce byla dohodnuta i na přípravu protierozních opatření na dvou svažitých polích nad Točnou, kde je půda při přívalovém dešti splavována na ul. Branišovská a které bude nový pachtýř také obhospodařovat agrolesnickým způsobem.

Zdroj: Praha 12Nepřehlédněte