Praha poskytla dotaci Suchdolu na zkvalitnění učeben a navýšení kapacity základní školy

23.10.2020
Andrea Cerqueirová

Předmětem projektu je instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla, instalace akustických podhledů a nového osvětlení ve třídách. Součástí projektu jsou i požárně bezpečnostní stavební úpravy, díky kterým vzroste kapacita školy ze současných 650 na 738 žáků. Jak uvádí důvodová zpráva materiálu, celkové náklady projektu představují částku 20 560 500 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje činí 8 845 600 Kč a nezpůsobilé výdaje 11 714 900 Kč.

50% spolupodíl městské části

„Výše požadované dotace ze SFŽP činí 6 191 900 Kč, tj. 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu, podíl městské části na celkových způsobilých i nezpůsobilých výdajích projektu představuje částku 14 368 600 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/26 ze dne 19. 3. 2020 byla MČ Praha – Suchdol poskytnuta na tuto akci také dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 350 000 Kč,“ uvádí důvodová zpráva.

Suchdol zmodernizuje školu nebo vystaví kanalizaci

S tím, že v souladu s „Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP vyčleněné ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy“ požádal suchdolský starosta o poskytnutí účelové investiční dotace na spolufinancování tohoto projektu ve výši padesátiprocentního spolupodílu městské části na způsobilých i nezpůsobilých výdajích projektu, tedy o zmíněných 7 184 300 Kč.Nepřehlédněte