• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Stavba monitorovaného systému domovních ČOV v Opatovicích 1 kulminuje

  21.11.2022
  Vítězslav Hospes

  Opatovice 1 za svůj vznik ve 13. století a snad i název nejspíš vděčí opatům z nedalekého sedleckého kláštera. Po mnohých peripetiích se po roce 1989 osamostatnily od Červených Janovic. Je tu sice víc než 100 domů, ale pouze 150 trvale žijících obyvatel (jejich počet zejména v létě mnohonásobně převyšují chataři a chalupáři, což vypovídá i o tom, jak krásná je tu krajina, plná lesů, luk a rybníků).

  Ctižádostí obce je, aby zde lidé zůstávali, pracovali, žili, bavili se, zvelebovali své okolí. Nelze přehlédnout snahu o údržbu a opravu silnic. Po získání dotace od EU zde vyrostlo komunitní centrum s prospěšnou, zajímavou i zábavnou náplní. Další dotace EU přispěla k vzniku lokálního biokoridoru autochtonních (původních) druhů dřevin. O tom jsme již informovali, stejně jako o dodržování lidových tradic, akcích v kulturním areálu, činnosti místního spolku Vopaták, apod.

  Jak uvádí starosta Opatovic 1 Mgr. Radek Tvrdík (je jím od roku 1998), stále žhavějším problémem byla dlouhodobá snaha o odkanalizování obce. Záměr však hatily značné (neúnosné) finanční náklady i podmínky, které vždy kladl Státní podnik Povodí Labe.

  Potok, který Opatovicemi 1 protéká, napájí přehradu Vrchlici (zdroj vody pro tisíce a tisíce lidí, množství škol, kulturních, společenských a sportovních zařízení) a proto jsou pro povodí tohoto vodního zdroje podmínky přísnější. Ač obec vypracovala dokonce dvě studie na různé způsoby řešení kanalizace s respektem k výše uvedenému, nebylo možno žádnou variantu realizovat. Náklady na každou z těchto variant již před šesti lety (tedy v roce 2016) překračovaly 30 mil. Kč, což je částka mimo finanční možnosti obce – a to i v případě, že by Opatovice 1 získaly dotaci.

  Naděje svitla až před několika lety, kdy Státní fond životního prostředí spustil výzvy na podporu výstavby monitorovaného systému domovních ČOV. Jeden z pilotních projektů se podařilo realizovat v obci Starkoč na Čáslavsku, kde se vedení opatovického obecního úřadu spolu s členy zastupitelstva inspirovalo a o celé problematice i jejím řešení informovalo i osobními návštěvami. Ve spolupráci s Vodoprávním úřadem v Kutné Hoře byl dojednán postup, se kterým souhlasili i zástupci Povodí Labe – na tomto základě obec podala úspěšně žádost do výzvy NPŽP 12/2019 – 1.3. B, v roce 2021 realizovala výběrové řízení a v květnu 2022 se začalo stavět.

  Stavba nebyla jednoduchou záležitostí, vyžádala si hodně práce.

  Předmětem projektu je zavedení systému 47 domovních ČOV s maximální kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel. Zjednodušeně vyjádřeno, každý dům, ve kterém trvale žijí obyvatelé obce, má svou vlastní domovní ČOV, která je dálkově monitorována. O provoz celého systému se bude starat obec na základě smluv uzavřených s občany. Výstavba jedné DČOV vyjde v průměru na 150 tis. Kč ( z toho pokryje dotace cca 100 tis. Kč, podíl obce činí 40 tis. Kč, a spolufinancování vlastníkem nemovitosti 10 tis. Kč). Všechny čistírny jsou opatřeny akumulační nádrží na přečištěnou vodu, kterou je možno využít na zalévání – v zimním období tato voda jde do vsakovacích zářezů. Podmínkou realizace projektu bylo, že žádné vody nemohou být vypouštěny přímo do vodoteče, aby nebyla negativně ovlivněna kvalita vody v Opatovickém potoce. Na fungování DČOV bude dohlížet obec prostřednictvím software, na kterém je možno sledovat základní parametry každé čistírny. Sečteno a podtrženo: Financování celé akce je následující: Celkové způsobilé výdaje včetně projektů, hydrogeologického posouzení, nákladů na výběrové řízení, stavební dozor, apod. činí 9,1 mil. Kč, dotace SFŽP 5,3 mil. Kč, podíl obce 3,4 mil. Kč a spoluúčast obyvatel 0,4 milionu korun.

  Závěrem: Před koncem listopadu 2022 již bylo (po řádných všestranných prověrkách a ověření veškerých náležitostí) obci Opatovice 1 předáno prvních 20 domovních čistíren odpadních vod. Co ještě nedávno vyhlíželo jako neuskutečnitelný sen, stává se každodenní realitou…


  Témata:

  Nepřehlédněte