• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Blanka nás dusí! Potvrzují to odborníci

  5.4.2019
  Marcel Mihalik

  Tunelový komplex Blanka má dopady na ovzduší. Po jejím zprovoznění se zvýšil počet jedů ve vzduchu v prostoru jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících komunikací. Vyplývá to z Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Autorem dokumentu je ATEM – Ateliér ekologických modelů. Dokument z prosince 2018 si kladl za cíl vyhodnotit dopady tunelového komplexu Blanka na kvalitu ovzduší v jejím okolí. Předkládané vyhodnocení je provedeno z pohledu čtyř znečišťujících látek, které jsou nejzávažnějšími. Jedná se o oxid dusičitý, suspendované částice PM10, suspendované částice PM2,5 a benzo[a]pyren.

  FOTO: Jedovatá Blanka

  Jedovatá Blanka - oxid-dusiku-smichovJedovatá Blanka - oxid-dusiku-trojaJedovatá Blanka - oxid-dusiku-smichovJedovatá Blanka - benzoapyren-troja

  Kde se hodnotilo:

  Imisní situace byla vyhodnocena pro pět vybraných lokalit.

  Oblast 1 – Střešovice: okolí portálu Malovanka a výdechu Nad Octárnou

  Oblast 2 – Svatovítská: okolí Vítězného náměstí, Svatovítská, ul. Jug. partyzánů až Bubeneč, část ul. Evropská až po Hadovku ƒ

  Oblast 3 – Letná: od Špejcharu po Veletržní ulici ƒ

  Oblast 4 – Troja: okolí portálu Troja, ulice V Holešovičkách až Povltavská v Troji ƒ

  Oblast 5 – Smíchov: oblast vjezdu do Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka až ke vjezdu do tunelu v ulici Radlická

   

  Kdy se hodnotilo:

  První etapa měření proběhla v roce 2015 před zprovozněním TKB, následující dvě etapy pak v roce 2016 po jeho otevření. Kalibrace byla provedena pro koncentrace NO2 a suspendovaných částic PM10. Výsledkem kalibrace pak byly upravené datové sestavy modelových výpočtů, na základě jejichž výsledků se mohlo provést modelování prostorového rozložení koncentrací znečišťujících látek v širším okolí celého hodnoceného záměru, a to v souladu s hodnotami naměřenými v rámci kontrolních měření.

  oxid-dusiku-smichov
  (tunelblanka.info)

  Jaký je závěr:

  Z výsledků modelových výpočtů je zřejmé, že ve výchozím stavu bylo zaznamenáno překračování imisního limitu ve všech hodnocených lokalitách pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého a pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.

  Vlivem uvedení záměru do provozu bylo zaznamenáno obecně zvýšení koncentrací všech sledovaných znečišťujících látek v prostoru jednotlivých portálů tunelu, případně v okolí navazujících komunikací.

  Na základě výsledků výpočtů pak byly identifikovány tzv. problémové lokality. Jejich definice byla provedena na základě následujících podmínek: jedná se o lokality, v nichž došlo vlivem provozu TKB k nárůstu zátěže z podlimitního na nadlimitní, nebo jde o lokality, v nichž byla úroveň znečištění ovzduší nad úrovní limitu již před zprovozněním TKB, ale vlivem realizace TKB došlo k dalšímu navýšení zátěže.

  benzoapyren-troja
  (tunelblanka.info)

  Koho se to dotýká:

  Z vyhodnocení vyplývá, že vliv provozu Blanky je spojen s překročením limitu nebo zvýšením nadlimitních koncentrací v následujících oblastech:

  Pro suspendované částice PM10: jedná se o ulici V Holešovičkách a body v bezprostřední blízkosti portálů Malovanka a Troja. Není zasažena obytná zástavba.

  Pro suspendované částice PM2,5: jedná se pouze o dva výpočtové body u portálů Malovanka a Troja, bez kontaktu s obytnou zástavbou.

  Pro oxid dusičitý: jedná se o pět lokalit:

  okolí Nové Povltavské – není dotčena zástavba ani se žádná nenachází v blízkosti

  okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zástavba, avšak v některých případech se překročení limitu obytné zástavbě poměrně významně přibližuje

  okolí Patočkovy ulice v úseku přibližně od ul. Junácká po Malovanku, kde je dotčena nejbližší okrajová část obytných domů

  okolí Patočkovy ulice v úseku mezi Malovankou a ul. Myslbekova, kde jsou dotčeny čtyři bloky domů při této ulici

  lokalita při Radlické ulici v místě napojení na tunel Mrázovka – není dotčena obytná zástavba

  Pro benzo[a]pyren se jedná o následující území:

  okolí Patočkovy ulice a širší okolí křižovatky Malovanka – dotčena je opět nejbližší okrajová část obytných domů při Patočkově ulici a domy v okolí Malovanky

  okolí portálů po trase TKB – není přímo dotčena obytná zástavba, nachází se však v blízkosti

  větší území v okolí ulic V Holešovičkách a Zenklova, kde je dotčena obytná zástavba

  dvě oddělené lokality mimo trasu TKB, a to při ulicích Chotkova a Korunovační, kde dochází k okrajovému dotčení obytné zástavby

     Nepřehlédněte