Poslanci a senátoři za Karlovarský kraj chtějí táhnout za jeden provaz

4.5.2022
Roman Kořinek

Pravděpodobně poprvé v historii se v uplynulých dnech sešli v jedné místnosti poslanci a senátoři zvolení za Karlovarský kraj. Právě v budově krajského úřadu se konalo setkání, které iniciovali místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a místopředseda Senátu ČR Jan Horník (STAN). Cílem a důvodem setkání mělo být společné prosazování řešení klíčových problémů Karlovarského kraje.

„Poslanci i senátoři si uvědomují nutnost vzájemné spolupráce napříč politickým spektrem k tomu, aby se Karlovarskému kraji dostalo pozornosti na celostátní úrovni a došlo k jeho dalšímu rozvoji. Při tomto jednání byly stanoveny současné priority, které poslanci a senátoři mohou v rámci svých možností řešit,“ řekl Jan Horník.

Na setkání byli pozváni poslanci Renata Oulehlová (ANO), Karla Maříková (SPD), Jan Kuchař (STAN), Jan Bureš (ODS) a senátoři. Miroslav Balatka a Miroslav Plevný (oba za STAN).

„Chceme společně prosazovat řešení klíčových problémů, které trápí náš kraj a to hlavně v oblasti dopravy, zdravotnictví a školství. Co se týká dopravy, tak tam se jedná o silniční infrastrukturu kraje a Letiště Karlovy Vary. V oblasti zdravotnictví je to konkrétně zajištění onkologické péče a letecké záchranné služby a v oblasti školství zachování a podpora rozvoje vojenské a policejní školy v Sokolově,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová.

Poslanci a senátoři se shodli, že v oblasti silniční infrastruktury se: jako zásadní jeví zajištění liniové dopravy do regionu. Kromě neustále zmiňované dálnice D6, která je prioritou pro napojení Karlovarského kraje na dálniční síť, je nutné pracovat na řešení silnice I/13, která spojuje Karlovarský kraj s Ústeckým – s důrazem na variantu, která nejméně zatíží životní prostředí. V problematice Letiště Karlovy Vary je záměrem zařazení karlovarského letiště do strategické infrastruktury státu a otevření tématu změny zákona 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury tak, aby bylo možno z tohoto fondu financovat i prodloužení a rozšíření přistávací dráhy na našem letišti.

Velmi zásadním tématem je oblast zdravotnictví a zajištění onkologické péče, která je v Karlovarském kraji opravdu nedostatečná. Informace z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dokazují, že onkologické centrum v Karlovarském kraji je potřebné, jak z pohledu včasné diagnostiky, tak k nasazení odpovídající léčby. Bohužel je kvůli absenci této péče v Karlovarském kraji nejvyšší mortalita u

zhoubných nádorů v poměru ke všem krajům republiky. Druhým bodem týkajícím se zdravotnictví je stanoviště Letecké záchranné služby, které Karlovarský kraj jako jediný nemá a je v případě nutnosti obsluhován z letiště Plzeň – Líně, což v případě ohrožení života znamená dolet v řádu desítek minut, které mohou rozhodovat. Cílem je tedy řešit se všemi dotčenými orgány zřízení stálého stanoviště záchranné letecké služby v našem kraji.

Posledním bodem jednání bylo zachování a podpora rozvoje Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové – pobočka Sokolov a Střední policejní školy Sokolov. Tady poslanci a senátoři chtějí apelovat na vedení Ministerstva obrany ČR a Ministerstva vnitra ČR ohledně zachování a podpory rozvoje škol, které jsou v gesci těchto ministerstev. Obě školské instituce mají i v kontextu současné doby svůj veliký význam s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů nejen v Karlovarském kraji, ale i celé České republice.

Na závěr jednání se přítomní zákonodárci dohodli na pravidelných setkáváních, při kterých budou řešit aktuální otázky, které jsou zásadní pro rozvoj Karlovarského kraje.

Zdroj: vzNepřehlédněte