Praha 4 navrhla nové plochy pro volný pohyb psů

20.1.2022
Renata Říhová

Hlavní město aktuálně připravuje novelu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Její součástí je i úprava volného pohybu psů ve veřejné zeleni, která se ovšem nemění. Už nyní je totiž volný pohyb psů ve veřejné zeleni obecně zakázán a dovolen je pouze na plochách vyznačených piktogramy vlastníkem veřejné zeleně. S ohledem na stávající legislativní požadavky je v návrhu novely nově pouze stanoven výčet těchto ploch přímo ve vyhlášce formou mapové přílohy. Byly tak zachovány všechny existující plochy účelově určené pro volný pohyb psů a přidány i plochy nově vytvořené. Vyhláška se také nijak nedotkne možnosti volného pohybu psů na lesních pozemcích ani v otevřené krajině mimo souvislou zástavbu. Problém nedostatku ploch pro volný pohyb psů je tedy hlavně v centrální části města, kde je ovšem dán již samotnou konfigurací a hustotou městské zástavby, nikoliv obsahem vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Při přípravě vyhlášky bralo hlavní město zřetel i na fyziologickou potřebu volného pohybu psů. Novelu připraví hlavní město k projednání na lednové nebo únorové zasedání zastupitelstva.

Veřejná zeleň podle návrhu novely vyhlášky změní svoji definici tak, aby byla skutečně ochráněna veškerá zeleň nacházející se na veřejných prostranstvích. Pod rozsah regulace vyhlášky se tak nově dostávají i pozemky, které dosud podle stávající právní úpravy pod definici veřejné zeleně nespadaly. Zejména se jedná o plochy na některých pražských sídlištích, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. S rozšířením definice pro zeleň pracovalo hlavní město při přípravě novely vyhlášky tak, aby nedošlo k úbytku ploch pro volný pohyb psů. Tam, kde se nacházely větší ucelené plochy zeleně, na které se dosud regulace nevztahovala, byly příslušné městské části vyzvány, aby navrhly vymezení nových ploch určených pro volný pohyb psů. Jednalo se například o sídliště Jižní Město, sídliště Prosek nebo část území městské části Praha 4. Na Jižním městě se úbytek ploch kompenzoval zahrnutím téměř celého Centrálního parku jako prostoru pro volný pohyb psů, městská část Praha 11 pak rozšířila další plochu pro volný pohyb podél ulice U Kunratického lesa. Městská část Praha 4 navrhla 16 nových ploch pro volný pohyb psů a o dalších se jedná.

Snahou hlavního města tedy od počátku je, aby možnost volného pohybu psů v zeleni přijetím nové vyhlášky neutrpěla. Praha si je vědoma toho, že volný pohyb psů je u řady plemen jejich fyziologická potřeba a i v rámci specifik aglomerace Prahy je proto nutné možnost volného pohybu psů na vybraných plochách zachovat.


Témata:

Nepřehlédněte