Tvůrčí proces Stanislava Suchardy poznáte ve Veletržáku. A také fotky Jitky Hanzlové

28.11.2019
Fefík
Další fotky

Suchardův život a dílo jsou členěny do tematických celků věnovaných formativnímu prostředí rodinné novopacké dílny, tvůrčím počátkům, působení v čele Spolku výtvarných umělců Mánes, architektonické skulptuře, portrétní, pomníkové, sepulkrální a medailérské tvorbě. Ve všech těchto oblastech je dobře patrný vývoj umělcova formálního projevu od raného myslbekovského realismu přes rodinovskou impresi až k ryze modernímu výrazu.

Sucharda se rozhodující měrou zasloužil o rozvoj českého moderního medailérství; sám za své plakety a medaile obdržel řadu mezinárodních ocenění.
Aktivní sokolství podpořilo jeho fascinaci idealizovaným světem slovanského pohanství, vznik originálního ikonografického repertoáru a značně nekonvenčních pomníkových návrhů.

Palackého pomník je čistý a opravený. Kde se na pražském nábřeží tenhle kolos vzal?

Tato vůbec první souhrnná prezentace vesměs neznámého Suchardova díla je výstupem společného projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR, v jehož průběhu byla zpracovávána umělcova unikátní pozůstalost.

Čerstvě restaurované sádrové modely, kresebné studie i bohatá fotografická dokumentace umožňují komplexní vhled do vlastního tvůrčího procesu, počínajícího spontánní autorskou črtou a vrcholícího mnohdy odosobněným převodem do finálního materiálu.

Jeden z našich nejtišších a nejskromnějších lidi štětce. Milenec barevného temna Jakub Schikaneder

Druhou výstavou se představuje umělkyně Jitka Hanzlová (*1958 v Náchodě).
Ve svých fotografických cyklech zkoumá individuálního člověka, jeho prostředí a krajinu, ve které žije. V roce 1982 přesídlila do Německa, kde studovala vizuální komunikaci se zaměřením na fotografii.
Díky zkušenosti dvou odlišných politických systémů Hanzlová ve svém díle nabízí hlubokou meditaci o evropské identitě ve světě po konci studené války.
Fotografický cyklus Tišiny představí tři desetiletí autorčiny umělecké praxe včetně nových fotografií, které vytvořila speciálně pro výstavu v Národní galerii Praha.

Třetí nová expozice – Výstava 89 – nabídne fotografie z roku, který byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii.

FOTO: Výstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová

Výstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 1 ss stín smrti ngpVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 2 ssucharda stVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 3 ss1bbade5de1e00866987395Výstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 4 ss podobizna paní kamily heverochové 10 gpVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 5 ss portrét vlasty zindlové 11 morgal br
Další fotky
Výstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 6 ss útisk studie k pom pal ngpVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 7 tišibnyVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 8 t jitka hanzlová les ngpVýstavy ve Veletržáku: Sucharda a Hanzlová - 9 hanlová voda ngp


Nepřehlédněte