Soud: Výstavba nových bytů je oprávněným zájmem města Kralupy nad Vltavou

24.5.2021
Redakce

Diskutované opatření obecné povahy (OOP) přijalo Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou 24. února 2020. Stalo se tak po téměř osmi letech, kdy byl stávající územní plán schválen, v mezičase byl několikrát průběžně vyhodnocován. Hlavním důvodem, proč město Kralupy nad Vltavou iniciovalo tuto změnu, byl fakt, že se záměr vybudování příslušné dopravní infrastruktury během osmiletého období nijak nepřiblížil výsledné realizaci. Podmínka se tak stala neodůvodněnou překážkou pro další územní rozvoj obce, a územní plán tak v podstatě přestal naplňovat účel, za kterým byl původně přijat.

„Ke změně územního plánu nás přivedl hlavně zájem o dlouhodobý a průběžný rozvoj města. Zajištění dostatečných bytových kapacit je přitom jedním z pilířů městské bytové politiky. Chtěl bych především připomenout, že jsme respektovali lhůtu, po kterou mohli vlastníci dotčených nemovitostí přijaté opatření napadat, přesto tak nikdo neučinil. Okrašlovací spolek Minice přichází s kritikou téměř tři čtvrtě roku poté, což je dáno hlavně tím, že v době, kdy byla změna přijata, ani neexistoval. Trvat přitom na zachování podmínek, které se i vzhledem k absenci zmiňované dopravní infrastruktury jeví jako obtížně realizovatelné až nereálné, je navíc nejen naivní, ale i nepraktické,“ vysvětluje postoj vedení města Libor Lesák (ODS), místostarosta Kralup nad Vltavou.

Podobné argumenty uvádí i rozsudek Městského soudu v Praze. Za určující moment považuje shodně absenci jakýchkoliv námitek proti opatření obecné povahy ve lhůtě, která byla pro jejich uplatnění stanovena. „Soud zdůrazňuje, že v projednávané věci je věcný přezkum napadené části OOP podstatně ovlivněn tím, že při přijímání opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky proti návrhu napadené části OOP. O tom, že byl navrhovatel pasivní, není mezi účastníky sporu, neboť během procesu pořizování napadeného OOP neexistoval. Navrhovatel neuvedl ani žádné důvody, které by v uplatnění námitek či připomínek dotčené veřejnosti, resp. jeho členům nebo jejich právním předchůdcům, objektivně bránily,“ argumentuje soudní senát předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové.

Ten dále zdůraznil, že územní plánovaní je činností uskutečňovanou v rámci práva každé obce na výkon samosprávy. Napadané změny nelze odmítnout jako nekoncepční, protože jsou v podstatě jen přehodnocením podoby etapizace, a to v návaznosti na reálný vývoj událostí. Městský soud v Praze věří, že město Kralupy nad Vltavou zvolilo nejlepší možné řešení, jak nebrzdit další rozvoj obce a zároveň neomezovat soukromé vlastníky pozemků ve výkonu jejich vlastnických práv. Oba tyto předpoklady přitom povedou k realizaci projektů, které si kladou za cíl zlepšení dopravní i bytové situace v obci. Opačný postup by soud považoval za nesmyslný, protože lpění na nerealistických podmínkách by mohlo město jednoduše přivést na pokraj kolapsu.

„Připomínám, že územní plán v původní podobě vždy počítal s tím, že budou dotčené pozemky zastavitelné. Podoba etapizace vycházela z přesvědčení, že bude možné dopravní infrastrukturu dokončit dříve, než se přistoupí k projektu výstavby bytů. To se před osmi lety mohlo jevit jako reálné, čas ale prokázal, že tomu tak není. Nastavená pravidla brzdila realizaci pro město přínosných projektů, naším úkolem jako představitelů samosprávy bylo tuto nešťastnou situaci vyřešit co nejefektivněji. Úprava pravidel etapizace byla takovým řešením,“ dodává kralupský místostarosta.Nepřehlédněte