Kalkulačka na sucho může být velkým pomocníkem. Informuje veřejnost o nedostatku vody

27.12.2020
Daniela Hatinová

Základními dokumenty pro zvládání sucha jsou plány pro zvládání sucha a nedostatku vody, na kterých na úrovni krajů pracují krajské úřady a na úrovni našeho státu dvě ministerstva, životního prostředí a zemědělství. Jejich základní část bude obsahovat popis území, vodních zdrojů včetně záložních, jejich případnou zastupitelnost a další důležité údaje. Pomocníkem může být i kalkulačka HAMR.

Systém HAMR, monitoring na predikci sucha, běží na webu od roku 2018 a je veřejně dostupný na stránkách hamr.chmi.cz. Slouží veřejnosti pro lepší informovanost o aktuálním stavu a pro lepší prevenci. MŽP na projektu spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

Sucho v republice. Jak ho zvládají nejen na Příbramsku?

Díky tomuto monitoru se obyvatelé mohou dozvědět, kde a jak je sucho a jak suché klima můžeme zvládnout nejen větším šetřením vody, ale také například zadržováním srážkové vody dešťovky. Systém obsahuje hodnoty indikátorů od roku 1981, různé mapy i grafy, včetně popisu mimořádně suchého roku 2015, a porovnat s ním aktuální hodnoty.

Stavbaři, přidejte se

Ministerstvo životního prostředí, jak uvedl ministr Richard Brabec, do novely vodního zákona zahrnulo i požadavek na hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb i renovací budov tak, aby se, jak říká „v prvé řadě preferovala akumulace srážkové vody a její následné využití, případně její vsakování na pozemku či výpar, např. prostřednictvím vegetační střechy.“ Ministerstvo se podílelo na přípravě přijatého pozměňovacího návrhu, díky kterému bude v praxi také snazší zajistit renaturaci drobných vodních toků a snížit tímto způsobem současnou zranitelnost naší krajiny. Podpořilo pětistovku obcí najít jiný zdroj vody a vytvoření stovky vodních prvků, rybníků i tůní už nyní, protože situace je naléhavá, přitom oprava celé republiky může trvat celé roky.

Sucho škodí zeleni, plodinám i zemědělcům chovajícím dobytek

Zemědělci, zachraňujte nivy

Renaturace není okamžité, ale postupné zpřírodňování upravených koryt vodních toků. Koryta toků jsou členitá, mělká a vytvářejí meandr. Koexistují v symbióze s nivami. Jsou místy, která napomáhají aktivní retenci vody. Za povodní se voda do nich rozlévá, za sucha zas uvolňuje, a tak je možné se vyrovnávat s extrémními klimatickými vlivy jak se záplavami, tak se suchem, kdy oba extrémy spolu úzce souvisejí. Na nivy jsou vázáni živočichové a rostliny, které vytvářejí specifický biotop a tím pomáhají tato místa chránit. My máme oproti sousedům rekordně obrovské lány polí a zemědělci čelí požadavku tak velké půdní bloky zmenšit, jak to od ledna 2021 říká vyhláška, dle které by se plocha jedné plodiny upravila na 30 ha, kdy problémem je pak hlavně zhutnění půdy těžkou technikou a problém s odvodňováním. Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN pro Českou televizi nedávno uvedl: „Půda má oproti roku 1950 o 40 % nižší schopnost vstřebání vody, což je objem všech přehrad v Česku.“ Předseda spolku Živá voda a známý ekolog Jiří Málek řekl, že stát musí udělat to, aby se systémově navracela krajina do původního stavu. A generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala k tomu dodává, že k retenci vody může pomoci úprava vodních toků jejich meandrováním. Proudící voda pak má více času se lépe zasáknout do krajiny.

 Nepřehlédněte