Majitelé nových pražských bytů možná netuší, že zde nejsou prvními osadníky. Předběhli je již lidé nejen v době bronzové

30.9.2020
Petr Matura

Donedávna známé byly modřanské nálezy z doby bronzové. Ze starší doby bronzové z Modřan pocházel jediný nález hrobu únětické kultury. Do doby mohylové kultury patřil dnes již bohužel ztracený bronzový meč, který byl nalezen v ulici Pod Vinicí. Z mladší doby bronzové zde byl učiněn nález dokladů knovízské kultury, a to konkrétně v ulici Na Havránce. Z pozdní doby bronzové se na místě bývalého modřanského cukrovaru našlo několik žárových hrobů a skromné pozůstatky dvorců.

V srpnu a v září roku 2017 pak proběhl podrobnější průzkum na ploše nově plánované zástavby v prostorách naproti bývalého cukrovaru. Podle nálezů fragmentů keramiky toto archeologické naleziště pochází z období mladší až pozdní doby bronzové, z období knovízské a později také štítarské kultury.

Tip na vycházku. Poznejte přírodu a historii pražských Modřan a jejich okolí

Nejnovější nález však archeologové učinili v letošním roce, když byly během začínající bytové výstavby v místech u křižovatky Komořanské a Zlochovy ulice objeveny pozůstatky prehistorického osídlení. Na základě nalezeného odpadu, především zlomků keramických nádob tehdejší denní potřeby, archeologové zjistili, že zde stály pravěké zemědělské usedlosti nebo i celé vesnice, neboť objevený areál je poměrně rozlehlý, již v pozdní době kamenné (eneolitu) a v mladší a pozdní době bronzové.

Zcela výjimečným nálezem je pak šest náramků s vyrytou ornamentální výzdobou, pravděpodobně z období přelomu 14. a 13. století př. n. l. Byla zde však mimo jiné objevena také i spona z doby římské ze slitiny mědi, která ve 3. století n. l. sloužila ke sepnutí oděvu.

FOTO: Archeologické nálezy Modřany

Archeologické nálezy  Modřany - Rekonstrukce osídlení v ModřanechArcheologické nálezy  Modřany - Nálezy z ModřanArcheologické nálezy  Modřany - Nálezy z ModřanArcheologické nálezy  Modřany - Nálezy z Modřan


Nepřehlédněte