Most na hlavním tahu do Chomutova bude opět celý sloužit motoristům

16.12.2020
Martin Solar

U mostu uvedeného do provozu v roce 1990 bylo rozhodnuto o rekonstrukci zejména z důvodu propadu přechodových oblastí na obou koncích mostu. V průběhu rekonstrukce byla zbořena pokleslá křídla mostu, byly odtěženy stávající přechodové oblasti a provedeny nové, včetně nových křídel a přechodových desek. Rovněž bylo realizováno chybějící odvodnění založení krajních opěr a přechodových oblastí. Most byl odstrojen až na nosnou konstrukci a ta byla opatřena novou vyrovnávající vrstvou, která zajišťuje příčný odtok povrchových vod z vozovky. Bylo položeno nové izolační souvrství a nová vozovka. Došlo rovněž k výměně nefunkčních dilatačních závěrů a ložisek u krajních, sanovaných opěr. Výměnou prošel i zádržný systém mostu – římsy, svodidla a zábradlí, čímž se zvýšila bezpečnost silničního provozu. Vybudovalo se nové odvodnění mostu. V rámci postupu oprav a účelné organizace práce byly přes přechodové oblasti mostu použita 2 mostní provizoria. Ta umožnila převedení dopravy z předmostí na most a opačně a současně pracovat pod nimi na přechodových oblastech mostu.

Most se v budoucnu stane součástí levého jízdního pásu plánované dálnici D7. Ve směru na Chomutov vyroste při výstavbě dálnice na pravé straně nový mostní objekt. V rámci jeho výstavby bude sice ještě provedena oprava spodní stavby stávajícího mostu, ale doprava na mostě již nebude nijak omezena.

V průběhu středy se začne pracovat na demontáži a odvozu zařízení staveniště a ve čtvrtek, 17. prosince v poledních hodinách, bude demontováno stávající dopravní omezení a most bude uveden do provozu v celé šířce.

bučNepřehlédněte