Nejčastější příčinou k pokutám bývá tristní úroveň provozní hygieny

6.8.2019
Táňa Pikartová

Středočeští hygienici zatím uložili restauracím pokuty přesahující jeden milion korun, kde jsou nejčastější prohřešky?
Mezi nejčastější nedostatky, které jsme dosud zjistili, patří neoznačování rozpracovaných pokrmů a polotovarů pro jejich přípravu. Kontrolované osoby je mají povinnost značit datem výroby a datem spotřeby, což není dosud pro každého samozřejmostí. Dále se zjišťují nedostatky v nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy. Pod tímto termínem se skrývají většinou nedostatky ve vybavení provozoven, například chybějící umyvadlo na mytí rukou atd. Třetím nejčastěji zjišťovaným nedostatkem je nesplnění požadavků na hygienu provozu. Zde jsou to hlavně požadavky na čistotu místností, pracovních ploch a zařízení, která přicházejí do styku s potravinami.  

Často se mluví o hygieně při podávání zmrzlin. Kde jsou příčiny nekvalitní zmrzliny?
Výsledky našich kontrol ukazují, že zmrzlinové směsi jako takové jsou naprosto v pořádku. Přes polovinu nevyhovujících vzorků zmrzlin, všechny v ukazateli Enterobacteriaceae, bylo zjištěno z důvodu nedostatečně nebo nesprávně provedené sanitace zmrzlinového stroje.  V případě kopečkové zmrzliny je zase příčinou nevyhovujících vzorků nedostatečná očista kleštiček k servírování zmrzliny, případně jejich ponechávání ve znečištěné vodě.

Kolik restaurací jste už letos uzavřeli a proč?
Letos jsme k okamžitému uzavření provozovny přistoupili ve dvou případech. Vždy to bylo z důvodu zjištěných závažných hygienických nedostatků, které by mohly bezprostředně ohrozit zdraví konzumentů. V obou případech se jednalo o závady v provozní hygieně. Kromě okamžitého uzavření provozovny KHS vydává i jiná opatření, například nařizuje provedení sanitace provozovny apod. 

Hygiena potravinářského provozu  jistě zajímá kontrolory nejvíce, jaké jsou hlavní důvody k pokutám provozovatelům?
Nejčastější příčinou bývá tristní úroveň provozní hygieny, dále nevhodné skladování potravin, přítomnost potravin prošlých,  špatný stavebně-technický stav provozovny, v krajním případě přítomnost hmyzu, hlodavců či hlodavčího trusu.

Je plné léto, otevřené jsou stánky s rychlým občerstvením u koupališť, na co si dát hlavně jako konzument rychlého občerstvení pozor?
Lidé by měli konzumovat pouze dostatečně tepelně opracované pokrmy, které jsou připravované ze surovin skladovaných dle pokynů výrobce nebo dle platných právních předpisů. Tedy pokud se jim nezdá teplota nebo chuť jídla, neměli by ho konzumovat. Zrovna tak by si měli všímat čistoty stánku a také obsluhy, zda má plášť nebo zástěru, pokrývku hlavy, zda používá rukavice…

Kam se obrátit s podezřením na nekvalitní jídlo, co se dál se stížností děje?
S podněty spojenými se zdravotními obtížemi po konzumaci jídla v provozovnách stravovacích služeb je nutné se okamžitě obrátit na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici. Ta podnět prošetří, tedy zkontroluje předmětnou provozovnu a odebere vzorky jídla na laboratorní rozbor. O výsledku provedeného šetření bude podatel podnětu informován.

Jaká jsou základní pravidla pro prodej potravin ve stáncích rychlého občerstvení, jak prodávat například opečené klobásy nebo maso?
Používat jen kvalitní suroviny, které nejsou prošlé. Suroviny pro přípravu pokrmů skladovat podle pokynů výrobce, nebo nejsou-li stanoveny, tak dle platné legislativy. Pokrmy, které se tepelně opracovávají je třeba upravovat při dostatečné teplotě po dostatečně dlouhou dobu. Suroviny, polotovary a hotové pokrmy rychlého občerstvení je třeba skladovat ve vyhovujících podmínkách nejen teplotních, ale také tak, aby byly chráněny proti případné kontaminaci. Při přípravě občerstvení je třeba dodržovat zásady provozní hygieny, tedy pravidelný úklid za použití čistících a dezinfekčních prostředků, a osobní hygieny, musí mít čistý pracovní oděv a mýt si ruce. V případě smažení sledovat stav oleje a pravidelně dle potřeby ho vyměňovat. A v neposlední řadě poskytovat informace pro zákazníky o alergenech, které pokrmy obsahují.

Časté jsou v současné době také výjezdy do dětských táborů, co chce hygienik při kontrole vědět a vidět, jaké sankce může udělit?
Při kontrolách se zaměřujeme na ověření plnění všech legislativních povinností stanovených platnou legislativou. Tedy: Kontrolujeme zásobování akce pitnou vodou, zdravotnickou dokumentaci dětí a osob činných při zotavovací akci, zdravotní zabezpečení akce a vedení zdravotního deníku, podmínky pro ubytování dětí, podmínky pro zajištění osobní hygieny dětí, denní režim a také stravování dětí včetně zajištění pitného režimu. U vybraných táborů se, s ohledem na způsob zásobování pitnou vodou, v rámci kontroly ověřuje také kvalita pitné vody, a to ve spolupráci se Zdravotním ústavem.
Za zjištěné nedostatky jsou ukládány sankce nejčastěji formou příkazových bloků. Ukládat můžeme také napomenutí a nově lze nedostatky řešit i formou domluvy.  Jsou-li zjištěna tak závažná pochybení, která ve svém důsledku mohou ohrozit zdraví účastníků akce, může orgán ochrany veřejného zdraví přistoupit i k okamžitému uzavření celé akce.

Jak závažná pochybení zjišťujete?
Můžeme říci, že při kontrolách v posledních letech zjišťujeme spíše méně závažná pochybení, a proto ukládání sankcí je spíš výjimečné a výše sankcí není vysoká. Je to způsobeno i tím, že máme v rámci našeho kraje stálé provozovatele letních dětských táborů, kteří již mají bohaté zkušenosti s provozováním akcí pro děti a pochybení z jejich strany jsou spíše výjimečná. Pozitivní je také velká součinnost provozovatelů akcí při řešení a odstranění zjištěných závad.

Nevidíte tedy skutečně žádný problém?
Jako problém vidíme to, že jednotlivá střediska a jejich zařízení a vybavení, kde akce pro děti probíhají, jsou již značně opotřebovaná a do jejich modernizace se neinvestují žádné nebo pouze minimální prostředky a jejich stav je proto již na hranici životnosti. Je to často ale způsobeno tím, že provozovatelé akcí jsou pouze nájemci těchto zařízení, nikoliv vlastníci.

Máte nějaké výrazné varování ohledně kvality vody na koupání?
Za současného stavu kvality vod žádné zásadní nebezpečí z koupání ve sledovaných přírodních koupalištích nehrozí. Situace se však může v průběhu času změnit, zvlášť, pokud nastane delší období s extrémními teplotami. Kvalita vod je však po celou dobu sezóny pravidelně kontrolována  a o případných problémech je veřejnost okamžitě informována prostřednictvím webových stránek.

Sen o veliké Itálii. Mussolini dostal od Masaryka Řád Bílého lva a snilNepřehlédněte