Neosvětly, Nostuly, Nůsly, Neovstlí nebo Neosvitly byly jedním z největších českých měst. Žádný žert, čistá pravda…

1.1.2019
Fefík
Další fotky

 

První písemná zmínka o Nuslích se objevuje v písemných pramenech k roku 1088 – v tzv. zakládací listině Vyšehradské kapituly. Obec je ve středověku zmiňována jako Neosvětly, Nostuly, Nůsly, Neosvitly či Neovstlí a převážnou část jejího území tvořily vinice, vinařské domky, mlýny na Botiči, masné krámy, usedlosti (Bučanka, Bělka, Jezerka, Terebka, Reitknechtka, Formanka – Folimanka), zájezdní hostinec, hájovna.

Součástí nuselského katastru je i území nejméně dvou zaniklých osad – významná musela být ves Krušina s kostelíkem sv. Pankráce (v jádře vystavěným jako kamenná rotunda na přelomu 11. a 12. století). Další osadou situovanou do předpolí Vyšehradu byly zaniklé raně středověké Psáry.

Počátkem husitské revoluce se Nusle dostaly do majetku měšťanů Starého a Nového Města pražského, v jejichž vlastnictví zůstaly až do roku 1547, kdy je po nezdařeném stavovském povstání král Ferdinand I. Habsburský zabavil a daroval klášteru mnišek Strážkyň Božího hrobu ve Světci u Bíliny, po jehož zániku panství připadlo zpět královské komoře. Císař Maxmilián I. roku 1575 prodal Dolní Nusle zpět Novému Městu, zatímco Horní Nusle koupil královský místopísař a překladatel Hynek Krabice z Veitmile (asi 1500 – asi 1578). Poplužní dvůr nuselský obdržel darem od císaře Rudolfa II. Nathanael Hložek ze Zbyslavic, jenž k němu přikoupil také Horní Nusle, jež roku 1614 zdědila Regina Opršalová z Jetřichovic.

Když se v držení vsi Horní Nusle vystřídalo několik majitelů, koupil ji roku 1627 Jan Sezima z Vrtby (1578 – 1648), nejvyšší zemský sudí a pak nejvyšší zemský komorník. Jeho vnuk Jan Josef z Vrtby (1669 – 1737) byl od roku 1712 nejvyšším purkrabím Pražského hradu, prezidentem apelačního soudu a roku 1723 získal úřad dědičného pokladníka Království českého. Ve své době byl nejmocnějším mužem v Čechách. Ten přikoupil Dolní Nusle a spojil je v jednu obec. K nuselskému dvoru přistavěl na místě dnešního náměstí Bratří Synků zámek a roku 1694 pivovar.

Kde studenti vaří pivo. 150 let potravinářské průmyslové školy v Podskalské

Roku 1758 Vrtbové svůj letní zámek v Nuslích prodali majiteli zámku Dobříš, knížeti Jindřichu Pavlovi z Mansfeldu. Ten se do české historie zapsal především jako krutý utiskovatel poddaných, za což byl roku 1770 dokonce odsouzen ke ztrátě panství (trest mu byl prominut). Po jeho smrti dědila Nusle jeho dcera Marie Isabela z Mansfeldu, kněžna Fondi (1750 – 1794), která svým sňatkem založila rod Colloredo-Man(n)sfeldů. Roku 1795 je koupil kníže Josef Václav Paar a rozšířil tak své dosavadní panství z Vršovic a Podolí – Dvorců.

Roku 1797 některé statky získal Jakub Wimmer, svobodný pán z Wimmeru (1754 v Praze – 1822 tamtéž), český podnikatel, zbohatlý jirchář a koželuh, armádní dodavatel, posléze povýšený do šlechtického stavu. Jeho zásluhou byly po roce 1814 pozemky zvelebeny v empírovém a romantickém duchu, zakládány cesty, hrazeny parcely, vysazovány stromy a venkovský ráz mizel, avšak většinou zmizely i vinice.

Nusle a Pankrác byly sloučeny pod jeden samosprávný celek roku 1854. Ves se začala rozšiřovat od poloviny 19. století, kdy ji (1857) koupil měšťan Alois Procházka; to měla 93 domů. Rozvoj obce ovlivnila průmyslová revoluce, měšťanská výstavba činžovních domů a stavba železnice. S nuselsko-vršovickou tratí bylo spojené rozsáhlé seřaďovací nádraží, jehož kapacita podpořila zakládání průmyslových podniků v Nuslích a Michli – v Nuslích to byla třeba továrna Kopista a Dubský (Ctiradova čp. 508), automatický mlýn (Bartoškova čp. 1448), Saponia (Závišova čp. 11 a 502), Nuselská mlékárna (Nuselská čp. 1419), v Michli JAWA.

Nedávno objevený deník desátníka rakousko-uherské armády Buzka. Jak vzpomínal na život na Vyšehradě?

V letech 1885-89 bylo nad Nuslemi zbudováno státní vězení, pozdější trestnice Pankrác, jako náhrada za zrušenou Svatováclavskou věznici, která stávala poblíž Karlova náměstí. Vstřícný akt Nuslí vůči Praze nebyl nezištný, Praha přislíbila finanční podporu rozvoje oblasti.

Rokem dostavby trestnice 1889 je datován rovněž regulační plán Prahy a okolí, připravovaný v souvislosti se zavedením kanalizace do příměstských obcí. Je na něm zachycen i první koncept síťové uliční zástavby na Pankrácké pláni a v Nuslích – tento koncept se na základě principu pankrácké hlavní komunikační osy směřující k budoucímu mostu stal základem pro regulační plán Nuslí, Pankráce a části Michle z let 1930-31. Už koncem 19. století se tedy uvažovalo o stavbě mostu přes Nuselské údolí, vlastně se o něm uvažovalo nejspíš už při bourání pražských hradeb a výstavbě Královských Vinohrad.

Nusle se sice chtěly spojit Prahou, ale mezičasem dělaly vše proto, aby se staly moderním samostatným městem. 13. listopadu 1895 obecní rada navrhla zastupitelstvu schválit podání žádosti, „aby povýšena byla naše katastrální obec na město“. Stalo se. Zdůvodnění vedle jiného uvádělo, že obec má přes 18 000 obyvatel, „je tedy v onen čas vedle hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Karlína, Žižkova, Královských Vinohrad, Smíchova a Českých Budějovic největší obcí v Království českém“.
Jako výraz soběstačnosti si roku 1897 v cípu plánovaného centrálního náměstí (Bratří Synků) postavily Nuselští reprezentativní Národní dům čp. 2. (Čp. 1 nesl činžovní dům starosty Jaroslava Mužíka).
Žádost byla prozkoumána, příznivě přijata a 31. prosince 1898 císařem schválena.
V nově zrozeném městě tehdy již stálo přes 430 domů a žilo tu 20 tisíc lidí.

S honosnou výstavbou náměstí se začalo hned po stržení zámečku roku 1899. V letech 1905-08 si Nusle postavily novorenesanční radnici (čp. 500) podle projektu vinohradského městského inženýra Antonína Turka, stavěly se také dvě školy, v ulicích Táborská a Na Pankráci. Nuselská radnice připomínala Praze svůj souhlas s věznicí a žádala vodovodní a plynové vedení, kanalizaci, částečné vydláždění a prodloužení tramvajové tratě. Námluvy s Prahou pokročily a v roce 1908 byla sjednána slučovací smlouva (podle vzoru smlouvy se Smíchovem).
Ale muselo uplynout ještě mnoho vody v neklidném Botiči, aby se Nusle staly součástí Velké Prahy. Stalo se tak 1. ledna 1922. Nusle tím dnem přestaly být nejen samostatným městem, ale i okresním městem nuselského soudního (později i politického) okresu.

FOTO: Nusle

Nusle - 1 havlíčkovaaNusle - 2 img775 (2)Nusle - 3 bří synků po válceNusle - 4 národní důmNusle - 4b zámek v roce 1900 img765
Další fotky
Nusle - 5 jamrtál přelosm stoletíNusle - 5b nuselské údolí 1890Nusle - 5d Nuselský_pivovar,_od_Křesomyslovy_přes_Botič_(04)Nusle - 6 v chaloupkách 1893Nusle - 6c nusle na přelomu stoletíNusle - img775

Zdroj: Marie Platovská: Umělecké památky Prahy (M-Ž); WikipedieNepřehlédněte