Rozšíření trati u Dvořákovy stezky v Nelahozevsi se odkládá

4.11.2022
Martin Solar

Mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí vede Dvořákova stezka, která láká k procházkám, zároveň zde roste mnoho rostlinných druhů, dále se zde vyskytuje množství živočichů. Tomuto kouzelnému místu hrozil zánik, neboť Správa železnic zde chtěla rozšiřovat železniční koleje. Ministerstvo dopravy nakonec žádost o rekonstrukci kolejí zamítlo a zvrátilo tak posvěcení Krajským úřadem.

Výsledkem rekonstrukce mělo být urychlení cesty o pár vteřin. Proti rekonstrukci tak bojovalo několik spolků, Děti Země, dále spolek Dvořákova stezka a Spolek Na Skalách Kralupy nad Vltavou, dále obec Nelahozeves, společnost Marina Vltava a pět fyzických osob. Ti všichni se účastnili územního řízení, které trvalo více jak dva roky. V červnu 2020 podala Správa železnic žádost o rekonstrukci kolejové trati, o rok později vydal Krajský úřad územní rozhodnutí, kterým rekonstrukci povolil, následně Děti Země a další účastníci řízení podali odvolání na Ministerstvo dopravy. Stavba například nebyla v souladu s územním plánem a s požadavky závazného stanoviska EIA, způsobovala nadlimitní intenzity hluku, kácení dřevin bylo povoleno nezákonně a chybělo povolení k zásahu do biotopů. „Jelikož jsme uspěli se šesti body z celkových jedenácti v našem odvolání ze září 2021, tak jsme se zamítavým rozhodnutím Ministerstva dopravy spokojeni. Navíc byly naše námitky i ostatních devíti odvolatelů, kteří upozornili na další chyby, překvapivě i pečlivě vypořádány,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Městská policie fungovala už za první republiky. Jaké byly požadavky na příslušníky SNB?

Podle Dětí Země bylo především bizarní, že Krajský úřad Středočeského kraje územní rozhodnutí vydal, i když dokumentace předložená firmou SUDOP PRAHA byla v rozporu s územním plánem Nelahozevse, se závazným stanoviskem vyhodnocení vlivu na životní prostředí ohledně absence sledování kvality vody ve vodotečích a se stanoviskem na ochranu krajinného rázu ohledně výšky protihlukových stěn. Navíc chyběla povolená výjimka ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, ačkoliv existenci tohoto rozhodnutí proces EIA jasně očekával. „Tak špatnou dokumentaci jsme již dlouho neviděli, a přitom si ji za veřejné peníze objednal státní investor, který v minulosti snad již nějaké železniční tratě připravoval a stavěl. Navíc se opět ukázalo, že odbornou kvalitou neoplývá ani stavební úřad na krajském úřadě, který má být dle nového stavebního zákona garantem zákonnosti, neboť jen opsal názory žadatele a námitkami účastníků se příliš nezabýval,“ upozorňuje dále Patrik

Podle Patrika lze toto řízení přesto považovat za důkaz správného fungování právního státu, neboť sice došlo k selhání státního investora a prvostupňového stavebního úřadu, nicméně aktivní účastí spolků, občanů a firem v řízení a kvalitou nadřízeného úřadu a dotčených orgánů byly odhaleny nezákonnosti, takže došlo k nápravě. „Řízení hlavně potvrdilo pozitivní význam účasti spolků a dalších účastníků řízení, neboť další vady byly zjištěny i přezkumem závazných stanovisek. Došlo tak ke zrušení závazného stanoviska o údajném souladu stavby s územním plánem, o povolení kácení dřevin a o ochraně veřejného zdraví před hlukem,“ uzavírá Patrik. Podle spolku Dvořákova stezka tímto rozhodnutím snaha Správy železnic ale nekončí: „Chápejme tento krok, jako počátek dialogu, jehož výsledkem by měl být co nejšetrnější zásah do Dvořákovy stezky, tak aby nedošlo k narušení mikroklimatu této unikátní lokality. Lze předpokládat, že Správa železnic podá novou žádost v horizontu blízkých let, ale zde budeme rovnocenným partnerem a připomínky veřejnosti budou respektovány a zapracovány. Nejsme odpůrci modernizace trati, ale chceme, aby tak bylo učiněno s ohledem na prostředí, do jakého je zasazena a v území, které je pro tyto účely určeno.“

Michaela Kadlecová

 Nepřehlédněte