Donedávna nehostinný kout Horních Počernic dostal nový kabát

13.3.2020
Fefík
Další fotky

Prvním krokem byla celková revitalizace a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment, kterého bylo 15 tisíc kubíků, byl vyvážen na nedaleké pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val odcloňující celou lokalitu od blízké dálnice.
V následujícím roce probíhaly převážně práce na opravě hráze – ta byla urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem.

„Pro zvýšení ekologické hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části zpozvolněn břeh tak, že zde vzniklo mělké litorální pásmo, které rybníku do té doby chybělo. Plocha rybníka se tak zvětšila o 5100 metrů čtverečních. V rámci výstavby lesoparku byl zrevitalizován také středem území protékající Svépravický potok v délce 282 metrů. Původní hluboké a napřímené koryto bylo zasypáno a nové klikatící se koryto bylo vybudováno v rákosině na pravém břehu. Potok tak byl prodloužen o více než čtvrtinu původní délky a vznikly zde jak mělké úseky brodů, tak hluboké tůně. Tůně o celkové ploše více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí potoka,“ uvedl Jiří Karnecki, specialista vodních toků Odboru ochrany prostředí pražského magistrátu.

Vítkov prokoukne. Z jižního svahu zmizí náletové dřeviny

Při revitalizaci byla ochráněna a zachována i perspektivní zeleň a některé stromy byly zakomponovány přímo do tůní a koryta. Takto například vznikla tůň s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá vrba, tento přírodní prvek působí již dnes velmi malebně. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které jsou domovem mnohem více druhů rostlin a živočichů. V loňském roce pak bylo ještě dokončeno 830 metrů pěšin a cest s přírodním povrchem, založeny louky a aleje.

Pokračuje také revitalizace Xaverovského rybníka, který hl. m. Praha odkoupilo v roce 2018. „Do poloviny roku 2020 se počítá s úplným dokončením stavebních prací na rybnících a v rámci nedávno schváleného Akčního plánu výsadby stromů v Praze zde bude na podzim provedeno ozelenění protihlukového valu a zalesnění části bývalých polí novými stromky,“ slíbil Jiří Karnecki.

Celkové náklady celé akce budou 15 milionů korun a jsou plně hrazeny hlavním městem.

FOTO: Počernický Biologický rybník

Počernický Biologický rybník - 1 prapPočernický Biologický rybník - 2prapppPočernický Biologický rybník - 3 odbahnění bp ppPočernický Biologický rybník - 3 opr hráze ppPočernický Biologický rybník - 4 bioryb poškozené objekty
Další fotky
Počernický Biologický rybník - 4 pppPočernický Biologický rybník - poško ojPočernický Biologický rybník - poškoz objPočernický Biologický rybník - ppPočernický Biologický rybník - 0 prapp

Zdroj: Hornopočernický zpravodajNepřehlédněte