Před 170 lety vznikly okresy, před 20 lety kraje

22.6.2020
Jaroslav Svoboda

V Čechách bylo zřízeno 79 okresů a Praha, na Moravě pak 25 okresů a ve Slezsku 7 okresů. Okresní hejtmanství dbala na vyhlašování a provádění zákonů, veřejný pořádek a evidenci obyvatel. Dohlížela na správu obecní, církevní a školskou, udržování silnic, vybírání daní, spolky, tisk, shromáždění aj.

V květnu roku 1855 došlo ke spojení soudnictví a správy v tzv. smíšených okresních úřadech, jejichž správní území bylo přizpůsobeno menším soudním okresům, takže celkem bylo v Českých zemích 208 okresních hejtmanství v čele s okresními představenými.

Jízda autem jen rychlostí koně, taková byla první pravidla silničního provozu

Prosincová ústava z roku 1868 znovu oddělila moc soudní od správní a okresní hejtmanství, spravující politické okresy, byla obnovena. V jejich rámci existovalo zpravidla několik okresů soudních. Zvláštní okresy tvořila statutární města Praha, Liberec, Brno, Uherské Hradiště, Znojmo, Opava, Bílsko a Frýdek.

Druhou instancí státní správy mezi okresy a vídeňskými ministerstvy měly tvořit od 1. ledna 1850 kraje, ale jejich kompetence byly brzy redukovány na dohlížecí funkce a krajské úřady byly od poloviny 50. let 19. století podrobeny pravomoci místodržitelů. Na Moravě byly kraje zrušeny roku 1860, v Čechách o dva roky později.

První republika navázala

Okresy byly nižší jednotkou státní správy i po nové reformě z roku 1927. Tehdy bylo v Čechách 103 okresů, na Moravě a ve Slezsku 45 okresů, na Slovensku 79 okresů a na Podkarpatské Rusi 12 okresů. V jejich čele stáli hejtmani, kteří byli jmenováni ministrem vnitra.

Slovenština měla být jen dialektem češtiny

Změny za války

V období druhé světové války a německé okupace byly vytvořeny orgány okupační správy, tzv. Oberlandráty, které zahrnovaly několik okresů, kontrolovaly činnost okresních orgánů a přímo do ní i zasahoval. Čeští okresní hejtmani byli postupně nahrazováni německými.

Poválečná éra si vyžádala další změny

Po osvobození v letech 1944 a 1945 byly obnoveny okresy v předválečném rozsahu, avšak byla zavedena plná samospráva. Při okresních národních výborech byla zřízena volená zastupitelstva, která ze svých řad volila radu a předsedu ONV.

Měl je potkat osud Lužických Srbů. Slováky zachránila válka

Od 1. února 1949 do 31. prosince 2002 pak byly sjednoceny územní obvody státní správy a soudů tak, že administrativní okres se stal současně soudním okresem. V roce 1960 došlo ke sloučení okresů do větších celků, mnoho okresů tak zaniklo a jejich počet se opět snížil.

Zánik okresů a vznik krajů

Dne 13. června 2002 byl schválen zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Ke dni 1. ledna 2003 tak byly fakticky zrušeny okresní úřady a jejich kompetence převzaly zčásti krajské úřady a zčásti obecní úřady obcí s rozšířenou působností státní správy. Nadále však zůstala zachována okresní organizace policie, soudů nebo archivů.

Od 1. ledna 2000 navíc oficiálně vznikly kraje jako vyšší územně samosprávné celky, které však nerespektovaly dřívější hranice krajů ani historických českých zemí. Čtrnáct nových krajů tak letos slaví dvacet let od svého vzniku.Nepřehlédněte