Rybník V Mydlinkách bude čistší a bezpečnější. Do Královic se můžete vypravit kvůli staré tvrzi, hradišti a legendami opředenému kostelu

22.7.2018
Fefík
Další fotky

V první fázi revitalizace dojde k odstranění veškerých usazenin a stabilizaci břehů těžkou balvanitou rovnaninou.
V další fázi bude vyčištěna hráz od náletové vegetace a zbytků kořenů a návodní líc se dosype do sklonu 1:2 a opevní se kamennou dlažbou.
Stávající bezpečnostní přeliv bude zcela odstraněn a nahradí ho nový kašnový přeliv kapacitní na stoletou vodu.
K přelivu bude umístěno i nové vypouštěcí zařízení se schodištěm a lovištěm. Kamenné konstrukce budou provedeny z křemitého porfýru a pískovcových kamenořezů.
Veškeré práce budou dokončeny do konce tohoto roku.

Obec Královice byla v roce 1974 připojena k hlavnímu městu, dnes je jeho příměstskou částí a spadá do správního obvodu Prahy 22. Je zde evidováno 12 ulic a 121 adres. Žije zde asi 380 obyvatel.
Do dnešní doby si Královice zachovaly původní vesnický ráz, díky svým urbanistickým hodnotám se v roce 1991 staly vesnickou památkovou zónou. Mnoho z těchto hodnot je však nyní ohroženo developerskými aktivitami společností Karla Komárka, které se staly vlastníky cca 110 ha okolních pozemků. V územním plánu jsou navržené změny využití části pozemků v Královicích.

V Královicích najdete tvrz, prvně zmíněnou ve 14. stol. za Pešíka z Komárova, jenž ji prodal Jakubu ze Sušice. Rezidenční funkci si uchovala jen do 20. let 17. stol., poté tvoří pouhou součást popužního dvora. Poslední majitel – Výzkumný ústav živočišné výroby ČSAV.
Kostel svaté Markéty, poprvé zmiňovaný ve 14. století. Podle pověsti se na jeho místě narodila dcera českého krále Václava II. Markéta Přemyslovna.
Hradiště Šance, pocházející z konce 1. tisíciletí. Opevněné raně středověké hradiště, známé též jako hradiště svaté Markéty, se nachází na ostrožně nad říčkou Rokytkou a patří mezi nejdéle známé archeologické lokality v Čechách. Předpokládá se, že v přemyslovském státě mělo významnou vojenskou, správní a hospodářskou pozici.

FOTO: Královice – rybník V Mydlinkách

Královice – rybník V Mydlinkách - 1 gooKrálovice – rybník V Mydlinkách - 2 mydlinkKrálovice – rybník V Mydlinkách - 3 mydlinKrálovice – rybník V Mydlinkách - 4 mydliKrálovice – rybník V Mydlinkách - 5 mydlinká
Další fotky
Královice – rybník V Mydlinkách - 6 800px-Prague_Kralovice_RokytkaKrálovice – rybník V Mydlinkách - 7 goooooKrálovice – rybník V Mydlinkách - 8 goKrálovice – rybník V Mydlinkách - 9 královiceKrálovice – rybník V Mydlinkách - 0 gooooooooooooo


Nepřehlédněte