VOLEBNÍ ARÉNA: Jak zvýšit kapacitu pražských gymnázií?

25.5.2022
Jitka Kačánová

Obrovský přetlak zájemců o studium na pražských gymnázií způsobuje, že mnozí mladí lidé, kteří by ke studiu na tomto typu výběrové školy měli předpoklady, se s ním mohou nakonec rozloučit. Prostě se na žádné z pražských gymnázií nevejdou. Jak by to řešili zástupci politických stran a hnutí, kteří se budou na podzim ucházet o hlasy pražských voličů, z nichž mnoha se tento problém bezprostředně dotýká? Náš REGION se jich zeptal, jak vyřešit nedostatečnou kapacitu pražských gymnázií a kdo za současný stav může…

 

Ondřej Prokop (ANO),  zastupitel HMP: V první řadě je třeba říci, že na dostatečnou kapacitu škol by měla myslet každá městská část ve chvíli, kdy jedná o nějaké větší výstavbě. V Praze je poptávka po gymnaziálním vzdělávání logicky vyšší, protože sem snadno dojíždějí studenti ze Středočeského kraje. O z toho důvodu má Praha vypracovanou koncepci rozvoje čtyřletého gymnaziálního vzdělávání.

Z celostátního pohledu by řešením bylo otevírání gymnaziálních tříd na negymnaziálních školách, což může být pouze tam, kde je vedení školy tomuto záměru nakloněno, jsou volné prostory a škola má k příslušně kvalifikovaný pedagogický sbor a zkušenosti s odbornou přípravou. Další a značně nákladnějších by byla cesta výstavby nových gymnázií, přístavby stávajících budov, a rekonstrukce uvolněných prostor na učebny. Velmi nepopulární ale účinnou cestou by bylo zavedení spádovosti vázané na trvalé bydliště v Praze jako v případě kritérií pro přijetí do prvních ročníků ZŠ.

 

Karel Hanzlík (ODS),  starosta Radotína a zastupitel HMP: Jelikož se jedná o výběrové školy, tento problém se z logického důvodu nedá vyřešit, jelikož bude na podobný typ škol vždy výrazný převis poptávky nad reálným počtem míst, a to se domnívám, že je z důvodu kvality v pořádku. Pokud se zasadíme o větší množství míst a tříd, dopadne to tak, že z důvodu konkurenceschopnosti budou školy snižovat nároky při přijímacích řízeních, aby byly z důvodu normativně přidělovaných prostředků naplněny, a bude se tak ještě více stupňovat problém středně odborných škol a učilišť, kde je spíše nedostatek studentů nebo učňů. Již jsme to zažili na přelomu milénia, kdy bylo nesystémově a zcela nekoncepčně uděleno MŠMT (hlavně za vlády ČSSD) spousta akreditací soukromým středním školám. A ty odčerpaly mnoho dětí, které by jinak patřily na SOŠ a SOU.

Jediné řešení a alespoň nějaké navýšení spatřuji v organizačním opatření, že se na pražská gymnázia budou přijímat jen studenti s trvalým pobytem na území Prahy. To znamená, že zřizovatel státních pražských gymnázií by měl toto kritérium zakotvit a vyžadovat na ředitelích gymnázií (už proto, že Středočeský kraj nepřispívá na provozní náklady) – přehodnotit tzv. spádovost škol.

 

Vít Šimral (Piráti), radní pro školství, sport a podnikání: S problémy nedostatečných kapacit se potýkáme dlouhodobě a zaměřujeme se na jejich řešení. Prostřednictvím investičních akcí, které vycházejí z potřeby rozšiřovat prostory budov, chceme co nejlépe pokrýt zvyšující se poptávku po vzdělání na středních školách. Situace s nedostatečnými kapacitami je způsobena prudkým demografickým vývojem a rezidenčním developmentem.

Během 7 let postavíme nové školy na Praze 5, 13 a v Běchovicích. Hledáme kapacity ve stávajících školách a jednáme s řediteli o dalších gymnaziálních třídách na školách odborných. 9. třídy letos opustí 9 691 žáků, z toho 1 680 (čtyřletá gymnázia). Zhruba kolem 25 % z toho na středních školách bývá mimopražských, což znamená další potřebnou kapacitu. Pro daný nárůst žáků vycházejících z 9. tříd je počítáno s postupným rozvojem 4letého gymnaziálního vzdělávání. V rámci dotací MŠMT bylo v letech 2016 až 2018 na rozvoj kapacit v Praze uvolněno celkem 304 milionů. Od roku 2018 jsme ale zaznamenali pokles.

 

Jan Čižinský (Praha Sobě), starosta Prahy 7:  Zájem o všeobecné vzdělání vzrůstá především kvůli následnému studiu na vysoké škole.  Hlavní město aktuálně zřizuje 37 gymnázií (oproti 29 gymnáziím zřizovaným Středočeským krajem) plus 6 tříd u odborných škol. Jejich přetíženost je způsobena několika faktory. Pražská gymnázia mají vynikající pověst, takže na nich studuje či chce studovat také velké množství dětí z jiných krajů, zejména toho středočeského. Bohužel tak není v moci gymnázií vyjít vstříc všem uchazečům, kteří u přijímaček uspějí a splní podmínky pro přijetí. Současně české střední školy nefungují na principu spádovosti. Těžko si lze představit, že by například každý kraj v ČR musel zajistit kompletní nabídku středních škol.

Řešení proto vidím ve výstavbě nových gymnázií – proto v Bubnech plánujeme postavit gymnázií několik, a v podpoře vzniku gymnaziálních tříd na školách, které dosud gymnázii nebyly. To se v Praze podařilo v minulém roce při šesti odborných školách a zájem o tento typ tříd je obrovský. Je to velmi rychlé řešení, které navíc podporuje diverzitu a umožňuje dětem a mladým lidem s různým zaměřením potkávat se v rámci školy nebo společných aktivit.

 

Petr Hlaváček (STAN), 1. náměstek primátora: Důvodů nedostatku míst na pražských gymnázií je více. Zaprvé jsou to silnější ročníky, které dnes na gymnázia přicházejí. Pražské školy obecně také čelí náporu uchazečů ze Středočeského kraje, který je obtížněji predikovatelný. Při plánovaní kapacit škol je potřeba vycházet z kvalitně zpracovaných prognóz a tyto problémy předvídat. Posledních 30 let nebyla data bohužel úplně priorita, z velkých škol skoro žádná nevznikla, takže nyní máme na pražském školství velký dluh.

V krátkodobém horizontu musíme pracovat s tím, co máme. Je možné například využívat budovy prázdných učilišť a rychlou rekonstrukcí z nich udělat gymnázia. Pro dlouhodobé řešení jsme zadali zpracování nové Prognózy obyvatel a veřejné vybavenosti, která nám poskytne podklad pro další rozhodování. Zároveň vyjdeme z dat, které lze vyčíst z Metropolitního plánu. Myslím si, že prostor pro nová gymnázia tu je a Pražané by si ho zasloužili. Školství musí být priorit metropole! Také spolupracujeme s Fakultou architektury ČVUT na manuálu, jak by měla škola 21. století vypadat.

 

Jakub Lepš (TOP 09), místostarosta Prahy 11: V první řadě je smutné, když jsme si v článku na Seznam Zprávy o krocích pražského radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) v oblasti kapacity gymnázií mohli letos v únoru přečíst větu „V Jihomoravském kraji už jsou [oproti Praze] o krok dále“. S tím, jak se populační vlna přelila z mateřských škol do těch základních a nyní logicky směřuje o úroveň výš, je nutné zvyšovat kapacity středních škol včetně gymnázií, a to všemi možnými způsoby. Tedy jak optimalizací využití a rozšiřováním kapacit již existujících škol a jejich budov, tak podporou vzniku dalších škol, a to včetně těch soukromých.

V úvahu též přichází zřizování detašovaných poboček gymnázií, ať již nových, nebo staronových (např. gymnázium Budějovická mělo 10 let pobočku na Praze 11). V neposlední řadě je potřeba účinněji jednat s vedením Středočeského kraje, neboť velká část středoškoláků odsud do Prahy dojíždí, což kromě zhoršení nedostatku míst ve školách sebou nese negativní dopady typu dopravní zátěže a z ní vyplývajícího znečišťování životního prostředí.


Témata:

Nepřehlédněte