Žádáte o důchod? Čeká vás „maratón“, který si můžete zjednodušit!

10.7.2021
Andrea Cerqueirová

Důchod nezačne chodit automaticky na účet v den, kdy vznikne zákonný nárok, je třeba o něj požádat, a to osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa trvalého bydliště. Důležité je ověřit si důchodový věk a dobu pojištění, o důchod lze požádat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem jeho přiznání. Nutné je též popřemýšlet nad tím, zda si člověk důchod nechá vyplácet na účet, nebo v hotovosti (výplata v hotovosti je zpoplatněna částkou 29 korun měsíčně). Účet musí být veden na jméno dotyčného, případně manžela či manželky (v takovém případě je třeba doložit potvrzení od banky, že člověk, který bude důchod pobírat, má k účtu dispoziční oprávnění).

Pro podání žádosti o důchod jsou zapotřebí i další doklady, a to o dobách, které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemá ve své evidenci. „Jde o tzv. náhradní doby pojištění. Týká se to například dob studia, vojenské a civilní služby a také péče o dítě, případně péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby. Tyto doby je třeba dokládat prostřednictvím dokladů, které o těchto náhradních dobách pojištění svědčí,“ uvádí MPSV. Podrobné informace lze nalézt v Příručce budoucího důchodce pro rok 2021. Každopádně je třeba připravit si nejrůznější doklady. „To, že některý z dokladů (kromě průkazu totožnosti) nemáte k dispozici, neznamená, že nemůžete podat žádost o důchod. Zbývající doklady, které předložíte dodatečně, budou také následně posouzeny a zohledněny,“ zdůrazňuje ministerstvo.

Jaké doklady jsou zapotřebí

Potřebnými doklady jsou tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu. Ti, kdo chtějí výplatu důchodu na účet, musí předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis. Dále jsou třeba doklady o studiu, popřípadě učení, včetně nedokončeného (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom nebo index), o výkonu vojenské služby, prokazující výchovu dětí nebo péči o ně (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, případně jiné doklady o době a rozsahu péče), a to v případě, pokud nelze uvedené ze strany Okresní, Pražské nebo Městské správy sociálního zabezpečení ověřit v agendovém systému evidence obyvatel. Důležité jsou i již zmíněné doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž žadatel ví, že je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Dobré zprávy. Důchody by se mohly příští rok zvýšit

„Matrika po narození dítěte rodiči vydá pouze jeden originál. Nikdo ho neupozorní, že ho matka dítěte bude potřebovat pro přiznání důchodu. Tento jeden originál si odnáší dítě, když dospěje a odstěhuje se a matka ho tedy nemá. Na druhou stranu rodné listy mají být v centrální databázi. Bylo by proto obtěžováním, aby matka dítěte musela rodný list kvůli důchodu dokládat. Tedy nechávala si vydávat kopii na matrice, kam spadá místo porodu, což může být jiné místo než to, kde bydlí,“ upozornila pro Náš REGION Olga Nováková z Prahy východ, která má zkušenost jak svou, tak zkušenosti zprostředkované.

Je dobré domluvit se předem

ČSSZ naší redakci odpověděla, že ve své evidenci vede mimo jiné údaje o dobách pojištění (zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) a od roku 1986 též údaje o vyměřovacích základech a vyloučených dnech jednotlivých pojištěnců. „Doklady o náhradních dobách pojištění, které nemá ČSSZ ve své evidenci a které jsou předkládány až při žádosti o důchod, jsou do evidence ČSSZ ukládány ve formě ověřeného elektronického záznamu o délce a druhu takové doby. Pokud žadatel příslušnými doklady nedisponuje například z důvodu jejich ztráty, provádí příslušná OSSZ jejich došetřování. Došetřená doba například studia nebo vojenské služby přitom může být ze strany daného subjektu zaslána ve formě datové zprávy prostřednictvím informačního systému datových schránek,“ odpověděli zástupci ČSSZ.

„Pokud jde o ověření vztahu žadatele/žadatelky o důchod k dítěti, je primárně užíván náhled do agendového informačního systému evidence obyvatel. Pokud však potřebné údaje nemůže OSSZ z tohoto systému čerpat z důvodu, že v něm nejsou obsaženy nebo nejsou dispozici, je oprávněna požadovat doložení příslušných dokladů prokazujících vztah k dítěti, tj. předložení rodného listu nebo např. rozsudku o svěření dítěte do péče. OSSZ se může za účelem hladkého průběhu sepsání žádosti o důchod s klientem dopředu domluvit, které doklady je vhodné opatřit dopředu. To platí i pro rodné listy dětí, avšak pouze pokud jejich obstarání nepředstavuje pro klienta neúměrnou zátěž,“ dodali.

Naše redakce se také zeptala ministerstva práce a sociálních věcí, jak je na tom s digitalizací. „MPSV si stanovilo cíl vybudování plné digitální podpory služeb, poskytovaných občanům. Směrem ke zvýšení efektivity řízení MPSV je připravována plná digitalizace práce MPSV,“ uvedli zástupci tiskového oddělení. S tím, že v oblasti digitalizace byly stanoveny čtyři prioritní oblasti: Zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření digitálních služeb veřejnosti, Komplexní digitalizace interních procesů a postupů resortu MPSV, Rozvoj kompetencí a vzdělávání v oblasti digitalizace u zaměstnanců MPSV a Rozvoj otevřeného datového fondu. Digitalizace je zapracována do Informační koncepce MPSV 2021–2025. To je defacto příslib, že vše, včetně žádosti o důchod, by mohlo být do budoucna jednodušší.

Zdroj: MPSVNepřehlédněte