• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Naší povinností je lidem před zdražováním a inflací pomáhat

  4.9.2022
  Roman Kořinek

  Ocitli jsme se v extrémně složité době, čelíme mnoha krizím najednou. Potýkáme se s rostoucí inflací, energetickou a potravinou krizí, zvyšováním úrokových sazeb hypoték, zdražováním pohonných hmot, atd.  Za největší potíže, já sám aktuálně považuji kosmické ceny energií, proto bych se zde rád rozepsal o konkrétním řešení pro naše občany a to v podobě zavedení tzv. komunitní energetiky.

  Energie není jen obchodovatelná komodita, ale i strategická surovina, která má stěžejní význam pro život jednotlivců i rozvoj průmyslu. Bez zajištěných energetických zdrojů je samostatný rozvoj chimérou. Trh s energiemi je náchylný na oligopolní praktiky a selhání trhu. Úplná energetická soběstačnost není reálná, velmi důležitá je stabilita dodávek energie a její dostupnost i v případě krize. V tom může právě hrát významnou roli komunitní energetika.

  Změna energetického zákona vytvoří příznivé prostředí pro naplnění potenciálu obnovitelné energie. Komunitní energetika odpoutá lidi od závislosti na fosilních palivech. Lokální obnovitelné zdroje ochrání domácnosti i obce před cenovými turbulencemi na energetickém trhu. Současné právní předpisy neumožňují plnohodnotné zapojení občanů do výroby energie. Domácnosti a obce nemohou vyrábět a sdílet obnovitelnou energii a šetřit peníze.

  A co že to vlastně ta komunitní energetika je? Jedná se o moderní způsob pořizování elektřiny pro soukromé nebo veřejné účely, který je levnější než nákup od komerčních dodavatelů. Podstatou je samovýroba elektřiny, jejíž výhody a nevýhody se optimalizují zapojením většího počtu subjektů v rámci nějaké komunity, což zpravidla jsou bytové domy, sídliště nebo obec. Technickým předpokladem je výroba z obnovitelných zdrojů energie, která je laciná a realizovatelná v malých výrobnách.

  Komunitní energetiku si můžeme představit v těchto variantách:

  Ekonomické a udržitelné bytové domy – nájemníci nebo vlastníci jednotek v bytovém domě jsou sdruženi v jednom subjektu. Ten provozuje na střeše fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu, který pokrývá spotřebu bytového domu. V domě je zároveň instalovaná baterie o vhodné kapacitě, dům je plně elektrifikovaný, včetně vytápění. U domu jsou k dispozici také parkovací místa pro několik elektromobilů a elektrokol.

  Veřejné budovy jako základ energetického společenství -každá obec disponuje alespoň nějakým obecním majetkem, zpravidla jde o veřejné budovy, jako jsou úřady, školy, školky, technické služby, dopravní podniky, azylové domy, kulturní centra, atd. Všechny tyto budovy mají potenciál pro instalaci střešní (případně i fasádní) fotovoltaiky, která může pokrývat v určité míře jejich spotřebu, případně i spotřebu okolních spotřebitelů. Obce se proto mohou domluvit se svými obyvateli, společně investovat do výroben elektřiny, využívat obecní majetek a prostory, společně spořit na cenách elektřiny a ze zisků z prodeje případných přebytků hradit například provozní náklady zdrojů, obecní infrastruktury nebo investovat, například do dalšího zateplování budov.

  Chytré čtvrti a sídliště – při výstavbě nových obytných komplexů se může developer rozhodnout, že je vybaví infrastrukturou pro energetickou komunitu. Konceptu chytré čtvrti ale mohou být přizpůsobeny i stávající sídliště či městské části. Nově stavěné domy v chytré čtvrti jsou energeticky pasivní nebo mají obdobný vysoký standard energetické náročnosti. Jsou propojeny lokální distribuční soustavou, případně částí regionální distribuční soustavy, kterou si komunita pronajímá od jejího provozovatele. Všechna odběrná místa jsou osazena smart metery. Na střechách domů jsou fotovoltaické elektrárny, podle možností mohou být v nedalekém okolí umístěny i další obnovitelné zdroje, jako třeba menší větrná turbína, malá bioplynová stanice, větrná elektrárna nebo odpovídající tepelné čerpadlo k zajištění centrálního zásobování teplem. Jednotlivé domy či jejich bloky jsou také vybaveny baterií a infrastrukturou pro dobíjení elektromobilů a elektrokol.

  Virtuální energetická komunita umožňuje propojení výroben a členů z řad obcí, investorů i domácností, kteří od sebe mohou být fyzicky značně vzdáleni, do jedné společné virtuální elektrárny. Může se jednat například o virtuální komunitu sdružující stovky domácností ve stejné obci bez sdruženého odběrného místa, desítky obcí nebo výroben na území jednoho kraje. Členství ve virtuální energetické komunitě umožňuje čerpat výhody plynoucí z decentralizované výroby elektřiny. Virtuální energetické komunity by se mohly stát klíčovým hráčem na trhu poskytování flexibility, přispívat k maximalizaci energetických úspor a zastávat neméně klíčovou úlohu na trhu akumulace energie.

  Mezi hlavní přínosy komunitní energetiky patří posílení energetické soběstačnosti na všech úrovních – v obcích, krajích, domácnostech a v soukromém sektoru, posílení rozvoje lokální ekonomiky skrze prodej přebytků energie a vytváření nových pracovních míst díky investicím do místních projektů. Získání nezávislosti na vysokých tržních cenách energií a posílení odolnosti vůči jejich prudkému nárůstu, otevření energetického trhu konečným spotřebitelům a zajištění jejich přístupu k výrobě i dalším činnostem v energetice.

  Zdroj: Erik Jahnický (lídr STAN + TOP 09)

     Nepřehlédněte