Ve víře neochvějného misionáře domorodci na Madagaskaru nejprve mučili a pak zabili. Dnes ho uctíváme jako svatého

26.11.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Studoval v semináři SaintFlour a dosáhl v roce 1863 kněžského svěcení. Jako diecézní kněz působil po 9 let v jižní Francii. Nemínil zde však zůstat natrvalo. Rozhodl se vstoupit k jezuitům, z jejichž řad vzešla celá řada misionářů, a v roce 1873, ve věku téměř 35 let, byl do řádu, resp. „rodiny“ jezuitů také přijat.

Jezuité jako průkopníci pokroku. Jejich misionáři se díky své neochvějné víře v Boha nezalekli ničeho

Následoval dvouletý noviciát, po němž bylo rozhodnuto, že páter Jacques Berthieu půjde působit do misijní oblasti na Madagaskar. Roku 1875 proto vyplul z Marseille a postupně pobýval na dvou ostrovech v blízkosti Madagaskaru, které byly tehdy pod francouzskou správou – nejprve na Réunionu a potom na Sainte-Marie. Tam se připravoval na vlastní misii, především studoval malgaštinu, místní madagaskarský jazyk patřící do skupiny malajsko-polynéských jazyků, z nichž nejblíže má k baricijským jazykům, jimiž se hovoří na jihovýchodním Borneu. Páterovi však byly cizí tropické klima i madagaskarská kultura.

Caligula v sukních. Sadistická královna Ranavalona I. vraždila, aby vymýtila křesťanství na Madagaskaru

Někdy ho proto jako misionáře přepadaly pochybnosti o cestě, kterou si vyvolil, ale vždy v sobě našel sílu pokračovat. Protože znal ze svého mládí práci v zemědělství, založil zahradu, kde pěstoval zeleninu pro svůj pastorační tým. Ve velice primitivních podmínkách se pět let věnoval na ostrově Sainte-Marie zvěstování Krista, přičemž neustále „bojoval“ se zcela neevropskou domorodou řečí.

Záhady byly součástí jeho života. Ivan Mackerle jistě pátrá dál a zaručeně se nenudí

V roce 1880 byly vydány nové francouzské zákony týkající se misií. Francouzi v nich zakázali jezuitům vstup na jejich území, což donutilo Jacquesa Berthieua, aby se z francouzského ostrova Sainte-Marie přemístil přímo na Madagaskar, který byl v té době ještě nezávislým královstvím. Francouzi ale usilovali o to si ho podmanit a v roce 1883 začaly na ostrově výtržnosti, namířené proti Francii. V září 1884 Francouzi obsadili královský palác, což vyvolalo vzpouru nazvanou Menalamba, která se rychle šířila. Francouzi ji potlačili a v roce 1897 rebelové kapitulovali. Místy však toto povstání pokračovalo až do roku 1903.

Legendární kazatel zvaný „kulomet Boží“ se dožil skoro stovky a obrátil na víru miliony lidí

Berthieu se během vzpoury roku 1896, snažil zachránit křesťany a vedl jejich kolonu do bezpečí. Cestou se zastavili v jedné vesnici, kterou vzápětí obsadili bojovníci Menalamby a zajali ho. Jeden z nich mu strhl krucifix z krku a Berthieu se začal modlit. Bojovník mu řekl: „To je tvůj amulet? Tím obelháváte lidi? Jak dlouho se budeš modlit?“

Na to mu misionář odpověděl: „Budu se modlit, dokud nezemřu.“ Nato ho jeden z povstalců sekl mačetou do hlavy, Berthieu padl na kolena a silně krvácel. Bojovníci mu potom jenom řekli, aby se připravil na dlouhou cestu. Asi po desetikilometrovém pochodu dorazili do vesnice Ambohitra. Jeden z jeho strážců prohlásil, že není možné, aby s nimi Berthieu šel do jejich tábora, protože svou přítomností by mohl znesvětit jejich amulety, tzv. „sampy“, umístěné nedaleko. Dvakrát po něm domorodci za této situace hodili kamenem, třetí kámen srazil misionáře na zem.

Horlivého Koniáše brzdili i sami jezuité, přesto má na svědomí asi 30 000 knih. A jejich pašerákům hrozil trest smrti

Kousek od vesnice viděl misionářův strážce, že Berthieu se potí, vzal jeho kapesník, namočil ho do špinavé bahnité vody a ovázal mu ho kolem hlavy. Když se Berthieu bránil, pošklebovali se mu a křičeli: „Ejhle, král „Vazahy“ (Evropanů)!“ A potom ho vykastrovali, což mělo za následek další ztrátu krve.

Když se setmělo, v další vesnici se po poradě s ostatními, rebelové rozhodli Berthieua zabít. Jejich náčelník za tím účelem vybral skupinu šesti ozbrojených mužů. Když to Barthieu uviděl, poklekl. Dva muži na něj současně vystřelili, ale netrefili se. Berthieu se pokřižoval a sklonil hlavu. Jeden z náčelníků k němu přišel a snažil se ho přemluvit, aby se vzdal svého nenávistného náboženství, neobelhával lidi, že ho ušetří a bude potom jejich poradcem a náčelníkem.

Jiráskovo Temno nebylo nikdy temnem absolutním. Pravda o jezuitech není pouze černobílá

Barthieu odpověděl, že s tím nemůže souhlasit, že dá raději přednost smrti. Znovu se pomodlil, další dva muži na něj vystřelili, ale opět minuli. Teprve až pátý výstřel zasáhl misionáře do páteře, ale nezabil ho, jen zranil. Potom se ho domorodci pokusili ubít kyjem, a nakonec ho usmrtili až výstřelem vypáleným z bezprostřední blízkosti. Misionářovo tělo hodili povstalci vzápětí do řeky Mananara a to se pak už nikdy nenašlo.

Misionář Jacquesa Barthieu takto zemřel 8. června 1896. V roce 1965 ho papež Pavel VI. blahoslavil (beatifikoval) jako mučedníka, na Madagaskaru vůbec prvního křesťanského mučedníka. V roce 2012 jej Benedikt XVI. svatořečil.

FOTO: Sv. Jacques Berthieu

Sv. Jacques Berthieu - Sv. Jakub Berthieu (1838 – 1896) – wikipedieSv. Jacques Berthieu - Koloniální základní škola – Madagaskar (1908) -wikimedia commons –Sv. Jacques Berthieu - Francouzsko-madagarské války (1895) – plakátSv. Jacques Berthieu - Tananarive (Madagaskar),novíě vysvěcení madagaskarští kněží (1933) -wikimedia commons –Sv. Jacques Berthieu - Antananarivo rond 1860 – –
Další fotky
Sv. Jacques Berthieu - Dělostřelectvo ve francouzsko-madagaskarsé válce – wikipedieSv. Jacques Berthieu - Francouzské pěší vojsko se vylofilo na Madagaskaru – wikipedieSv. Jacques Berthieu - Kidoka, socha, kterou král Andrianampoinimerina umístil, aby hlídala dům jeho ženy a zabránil tak její nevěře, když byl mimo domov – Madagaskar -wikimedia commons –Sv. Jacques Berthieu - Sampa, amulet etnické skupiny na MadaskaruSv. Jacques Berthieu - Madagaskar – římsko-katolická katedrála v Antsirabe – wikimedia commons-Sv. Jacques Berthieu - Madagaskar – trh v Tananarivu -wikimedia commons –Sv. Jacques Berthieu - Madagaskar (1906) -wikimedia commons –Sv. Jacques Berthieu - Na madagaskarském venkově je vysoká porodnost – wikipediaSv. Jacques Berthieu - První kostel na ostrově Saine Marie u Madagaskaru – první působení sv. Jakuba Berhieu – wikimedie.commonsSv. Jacques Berthieu - Sampy – amulety etnickch skupin na Madagaskaru, vyrobené z rohů, dřeva, korálků a skořápek – wikipedieSv. Jacques Berthieu - Sedm zarovnaných hrobek (Tranofitomiandalana nebo Fitomiandalana), hrobky králů z počátku 17. a 18. století z Imeriny, kteří vládli na Madagaskaru -wikimedia commons

Misionář sám své životní poslání viděl dle svých slov takto: „Jen Bůh ví, jak miluji svou rodnou zem Auvergne. A přesto mi Bůh dal milost, milovat ještě více tato neobdělaná pole na Madagaskaru, kde mohu získat pro Pána jen několik málo duší.“

 Nepřehlédněte