• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Hlava pro tančící Salome. Tragický osud kazatele, který pokřtil Ježíše

  5.11.2019
  Lukáš Mucha

  Jedna z nejzajímavějších postav novozákonní doby. Jan Křtitel hlásal příchod nebeského království a pokřtil vodou z Jordánu i samotného Ježíše Nazaretského. Měl však pověst radikálního kazatele a vládce Herodes jej dal zatknout. A nezůstalo jen u toho.

  Kazatel z judské pouště

  Muž divokého vzhledu. Už na první pohled musel vzbuzovat respekt. Jan Křtitel žil poustevnickým životem na judské poušti. Chodil oblečen ve velbloudí kůži a živil se jen kobylkami a medem divokých včel. Ale brzy se stal proslulým široko daleko a začali k němu docházet lidé, které křtil ponořením v řece Jordánu. Připravoval věřící na brzký příchod Nebeského království a Božího soudu. To proto je neustále nabádal k pokání. „Sekera je už na kořeni stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně,“ varoval příchozí. Křest byl pak symbolem smývání starého hříšného života a později se stal i jedním z pilířů nové, křesťanské víry.

  Středověký komunista Thomas Müntzer. Evangelický reformátor chtěl následovat Jana Husa, ale měl krev na rukou

  Křest Ježíše Nazaretského

  Později se Jan dozvěděl o Ježíšovi. Tehdy ještě váhal, nevěděl, co si o něm má myslet. Ale pak poznal, že právě Ježíš je ten, komu připravoval cestu. Svým ovečkám říkával: „Já vás křtím vodou k pokání, on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ S pokřtěním Ježíše však dlouho váhal. „Já mám křtít tebe?“ zdráhal se Jan. Ale Ježíš mu odpověděl, že je to žádost Boží a musí být splněna.

  Jan Křtitel nakonec souhlasil. A právě křest byl okamžikem prozření, ve kterém Ježíš poznal svůj úkol. Poté, co byl Ježíš ponořen do Jordánu, otevřela se mu nebesa a sestoupil na něj Duch svatý. Nemohlo být výmluvnějšího znamení – již nebylo pochyb, že potulný kazatel je pomazaným králem z Davidova královského rodu. V té chvíli také zaslechl boží hlas: „Ty jsi můj Syn, tebe jsem si vyvolil.“

  Bůh ví, že zemřu neprávem. Ztracený zápas Jakuba de Molay, posledního velmistra řádu templářů

  Dar za tanec s princeznou

  Vladařům se kazatelova rostoucí obliba mezi lidem příliš nezamlouvala a když si Jan dokonce troufl veřejně kritizovat králův sňatek (oženil se s ženou svého bratra Herodiadou), přetekl královně pohár trpělivosti. Navedla tedy svou dceru Salome, aby si jako dar za svůj tanec Herodovi vyžádala Janovu hlavu. „Dám ti, co si budeš přát,“ prohlásil půvabem omámený král a dívka poslechla. Herodes dal Jana v žaláři setnout a jeho hlavu přinesli do sálu na míse.

  Krutá smrt Marsya. Dramatický konec řeckého hudebníka inspiroval mnoho umělců

  Učení Janovo versus Ježíšovo

  Přestože je Jan Křtitel uváděn jako Ježíšův předchůdce, oba kazatelé se ve svých názorech lišili. Jan totiž pocházel z řad kumránské sekty, jejíž existenci nedávno dokázal úžasný archeologický objev starých spisů. Podivuhodná sektářská řehole, obývající jeskyně u Mrtvého moře, se považovala za pravý Boží lid a hlásala nadcházející konec světa. Oproti Ježíšovu učení však hlásala nenávist ke svým nepřátelům a očekávala, že bude muset v dohledné době svést rozhodující boj se silami temnoty. Sekta však upadla v zapomnění, zatímco Ježíšovo učení, hlásající lásku i k nepřátelům, ovládlo svět.

  Zdroj: Libor Budinský (Popravy slavných, 2002)  Nepřehlédněte