Z kupce se přeměnil ve válečníka a vládce. Závratná kariéra Sáma, vůdce Slovanů

11.7.2019
Lukáš Mucha

Fakta kronikáře Fredegara

Nahlédnutí do končin natolik vzdálených, jakým je 7. století po narození Krista, se podobá výhledu do krajiny ztrácející se v husté mlze. Ošemetná je také situace, když se ve vztahu k určitému historickému dění zachoval jeden jediný, byť na svou dobu do značné míry hodnověrný pramen. Nebylo však jistě náhodné, když všestranně vzdělaný a dobře informovaný kronikář Fredegar Scholasticus, rodák z Burgundska, vzdal nadšený hold jistému franckému kupci. Stalo se tak v souvislosti s tím, že slovanské kmeny, nacházející se zhruba na našem území, byly tehdy sužovány náporem kočovných Avarů, kteří přicházeli z oblasti současného Maďarska.

Velký omyl české historie. Kdyby se mise Cyrila a Metoděje zdařila, píšeme dnes něčím jako azbuka

Kronikář Fredegar o tom ve 48. kapitole svého vyprávění uvedl: „Ve čtyřicátém roce Chlotharova panování (jednalo se o franckého panovníka Chlothara II., tedy o rok 623 – pozn. aut.) shromáždil muž jménem Sámo – původem Frank z kraje senonského – větší počet kupců a vydal se za obchodem do krajiny Slovanů, zvaných též Vinidi. Slované se už začali bouřit proti Avarům, zvaným Huni, a proti jejich vládci Kaganovi. Vinidi oddávna sloužili Avarům jako befulci. Kdykoli Avaři vojensky zaútočili na nějaký národ, s celým svým vojskem stáli před táborem, zatímco Slované bojovali. Když ti poté získali převahu a vítězili, tehdy Avaři vyrazili, aby se zmocnili kořisti; když však Slované v boji prohrávali, Avaři jim pomohli, a tak Avaři tímto způsobem získávali novou sílu. Avaři Slovany brali za befulky a nazývali je tak, protože v boji postupovali Slované před nimi a tvořili dvojité šiky – pluky.

Dekret kutnohorský před 610 lety málem zlikvidoval Karlovu univerzitu. A zasadil se o to i Jan Hus!

Vznik Sámovy říše

Každoročně přicházeli ke Slovanům přezimovat a jejich manželky i dcery si brali do postelí. Kromě jiných projevů útlaku platili Slované Avarům daně. Nakonec však synové Avarů, které zplodili s manželkami a dcerami Slovanů, nechtěli snášet křivdy i útlak a vzpírali se nadvládě Avarů, začali se, jak již bylo vzpomenuto, bouřit. Když Slované vojensky zaútočili proti Avarům, kupec Sámo, který již byl také zmíněn, táhl s nimi ve vojsku. V boji s Avary se ukázal tak statečný, že to bylo až úžasné, a obrovské množství z nich zabily meče Slovanů. Slované rozpoznali Sámovu schopnost, zvolili si ho za krále a on jim šťastně panoval… Za jeho vlády Slované vedli mnoho bojů s Avary a díky jeho rozvaze i schopnosti Slované vždy Avary přemohli. Sámo měl dvanáct manželek ze slovanského rodu a s nimi zplodil dvacet dva synů a patnáct dcer. Šťastně vládl 35 let.“ Takhle se to prý událo.

Tajemný stařec se nechal provolat selským králem. Byl prý vyslán svatým Václavem, aby se stal novým českým vládcem

Místopisné nejasnosti

Souhrnně řečeno: plodný muž Sámo se postavil do čela slovanských kmenů, osvojil si jejich mravy a v rámci neustálého zatlačování Avarů vytvořil úctyhodný kmenový svaz, první velký státní útvar západních Slovanů, který se autor Fredegarovy kroniky nerozpakuje nazývat říší. Nelze zcela přesně říci, kde se tato říše rozkládala, názory historiků se v tom směru různí a za nejpravděpodobnější se považuje území západních a středních Čech, jižní Moravy a jihozápadního Slovenska. Spornou zůstává i otázka umístění hlavního sídla říše, mnoho místopisných nejasností provází také bitvu u Vogastisburku, což bylo zřejmě hradiště v západních Čechách, kde Sámovi bojovníci v roce 631 porazili vojsko franckého krále Dagoberta I.

Český kníže se na úsvitu našich dějin přiklonil na správnou stranu. A stal se díky tomu králem

Nic však netrvá věčně. Sámovu říši postihlo to, co není v dějinách ojedinělé, neboť jen o krátký čas přežila smrt toho, kdo ji založil a vedl. A nejen to: naprosto nic není známo o dění na našem území v nejbližším půldruhém století. Mlha jako kdyby ještě víc zhoustla…

Zdroj: Roman Cílek (Čeští panovníci a prezidenti, 2006)Nepřehlédněte